Skip to main content
Wydarzenia

Właśnie upłynął rok bez wypadku!

Chcemy podzielić się z Państwem niezwykłą informacją.

Właśnie upłynął rok bez wypadku! Bardzo dziękujemy wszystkim którzy na co dzień planują, pracują, raportują i żyją dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo Ostatni zaraportowany wypadek przy pracy w Archicom miał miejsce w dniu 07.02.2022r. (skaleczenie ręki pracownika naszego wykonawcy).

Osiągnęliśmy dzięki dbałości o najważniejsze wartości. Pamiętamy, że jednym z fundamentów naszej działalności są zasady etyczne związane z poszanowaniem zdrowia i życia pracowników. Każdy z pracowników zawsze powinien wrócić cały i zdrowy do domu do swojej rodziny i Bliskich.

Bezpieczne projekty, to dobre biznesowo projekty. Poprzez brak przestojów w pracy, brak spraw sądowych, wysokie morale pracowników, dobry wizerunek itd. firma może niezakłócenie realizować cel biznesowy i realizować nasza strategię biznesową ESG zrównoważonego rozwoju.

Bezwypadkowość przekłada się również na Wasze bezpieczeństwo prawne, szczególnie na projektach typu Pakietowanie, gdzie Archicom zapewnia nadzór na budowie jako Generalny Wykonawca. Pamiętajmy, że każdy poważny wypadek przy pracy może rodzić konsekwencje prawne.

Jeszcze raz, dziękujemy wszystkim pracownikom, którzy przyczynili się do tego sukcesu, nie przechodzili obojętnie i reagowali na sytuacje związane z łamaniem zasad BHP. Bez Was nie udało by się tego osiągnąć!

We would like to share some amazing information with you.

It's been a year without an accident! We would like to thank all those who plan, work, report and live every day, taking care of our common safety. The last reported accident at work at Archicom took place on February 7, 2022. (injury to the hand of our contractor's employee).

We have achieved this by taking care of the most important values. We remember that one of the foundations of our business are ethical principles related to respect for the health and life of employees. Each employee should always return home safe and sound to their family and relatives.

Safe projects are good business projects. Thanks to no downtime, no court cases, high employee morale, good image, etc., the company can uninterruptedly pursue its business goal and implement our ESG business strategy of sustainable development.

The absence of accidents also translates into your legal security, especially on projects, where Archicom provides supervision on the construction site as the General Contractor. Remember that any serious accident at work can have legal consequences.

Once again, we would like to thank all employees who contributed to this success, did not pass by indifferently and reacted to situations related to violations of health and safety rules. Without you this would not have been possible!

Leave a Reply