Skip to main content

Raporty giełdowe

26/202411.07.2024

ARH_RB Nr 26_2024 Wprowadzenie korekty do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Archicom za I kwartał 2024 r.

25/202409.07.2024

ARH_RB Nr 25_2024 Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali w Grupie Archicom w II kwartale 2024 roku

24/202425.06.2024

ARH_RB Nr 24_2024 Zarejestrowanie przez sąd zmian statutu Emitenta

23/202419.06.2024

ARH_RB Nr 23_2024 Emisja obligacji

22/202418.06.2024

ARH_RB Nr 22_2024 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Archicom SA

20/2024

ARH_RB Nr 20_2024 Uchwała ZWZA Emitenta w sprawie podziału zysku netto

19/202413.06.2024

ARH_RB Nr 19_2024 Zawarcie przyrzeczonej umowy kupna nieruchomości położonej w Warszawie przez spółkę zależną Emitenta

18/202406.06.2024

ARH_RB Nr 18_2024 Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

17/202420.05.2024

ARH_RB Nr 17_2024 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał

16/202417.05.2024

ARH_RB Nr 16_2024 Podwyższenie maksymalnej wartości programu emisji obligacji Emitenta oraz rozważana emisja w ramach zmienionego programu

15/2024

ARH_RB Nr 15_2024 Pozytywna ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu dotyczącego rekomendacji w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023

14/202409.05.2024

ARH_RB Nr 14_2024 Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023 oraz wyznaczenia daty ZWZA

13/202426.04.2024

ARH_RB Nr 13_2024 Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2024 roku

12/202417.04.2024

ARH_RB Nr 12_2024 Zawarcie umowy o roboty budowlane przez spółkę zależną Emitenta

11/202405.04.2024

ARH_RB Nr 11_2024 Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali w Grupie Archicom w I kwartale 2024 roku

10/202428.03.2024

ARH_RB Nr 10_2024 Zawarcie umów nabycia nieruchomości przez podmiot zależny Emitenta

9/2024

ARH_RB Nr 9_2024 Zawarcie przedwstępnej umowy kupna nieruchomości położonej w Warszawie przez spółkę zależną Emitenta

8/202426.03.2024

ARH_RB Nr 8_2024 Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Archicom

7/202415.03.2024

ARH_RB Nr 7_2024 Zawarcie umów dotyczących realizacji wspólnej inwestycji mieszkaniowej we Wroclawiu joint-venture

6/202404.03.2024

ARH_RB Nr 6_2024 Emisja obligacji

5/202421.02.2024

ARH_RB Nr 5_2024 Zawarcie przez Archicom S.A. umowy współpracy strategicznej ze spółką Echo Investment S.A.

4/202402.02.2024

ARH _ RB Nr 4_2024 Podwyższenie maksymalnej wartości programu emisji obligacji Emitenta oraz rozważana emisja w ramach zmienionego programu

3/202419.01.2024

ARH_RB Nr 3_2024 Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku

2/202408.01.2024

ARH_RB Nr 2_2024 Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali w Grupie Archicom w IV kwartale 2023 roku

1/202405.01.2024

ARH_RB Nr 1_2024 Zawiadomienie Akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów

78/202319.12.2023

ARH_RB Nr 78_2023 Nabycie nieruchomości w Łodzi

77/202305.12.2023

ARH_RB Nr 77_2023 Spełnienie warunku do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2023

76/202301.12.2023

ARH_RB Nr 76_2023 Nabycie nieruchomości w Łodzi

75/202330.11.2023

ARH_RB Nr 75_2023 Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR

74/202327.11.2023

ARH_RB Nr 74_2023 Zaliczka dywidendowa

73/202314.11.2023

ARH_RB Nr 73_2023 Nabycie nieruchomości we Wrocławiu

72/202307.11.2023

ARH_RB Nr 72_2023 Emisja Obligacji

71/2023

ARH_RB Nr 71_2023 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ARCHICOM S.A.

70/202303.11.2023

Ronda – RB – Archicom – rejestracja akcji w KDPW

69/202331.10.2023

ARH_RB Nr 69_2023 Aneks do umowy kredytowej

68/202326.10.2023

ARH_RB Nr 68_2023 Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

67/202325.10.2023

ARH_RB Nr 67_2023 Transakcja nabycia obligacji własnych w celu umorzenia

66/202324.10.2023

ARH_RB Nr 66_2023 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.

65/202320.10.2023

ARH_RB Nr 65_2023 Wprowadzenie do obrotu praw do akcji serii D Archicom S.A.

64/202319.10.2023

ARH_RB Nr 64_2023 Rejestracja praw do akcji serii D w KDPW

63/2023

ARH_RB Nr 63_2023 Zakończenie subskrypcji akcji serii D oraz E Archicom S.A.

62/202311.10.2023

ARH_RB Nr 62_2023 Umowa przenosząca dotycząca nabycia nieruchomości w rejonie ul. Towarowej w Warszawie

61/202310.10.2023

ARH_RB Nr 61_2023 Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali w Grupie Archicom w III kwartale 2023 roku.

60/202306.10.2023

ARH_RB Nr 60_2023 Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR

59/202305.10.2023

ARH_RB Nr 59_2023 Dookreślenie wysokości kapitału zakładowego

58/2023

ARH_RB Nr 58_2023 Zakończenie subskrypcji akcji serii D i E, przydział akcji serii D i E i zgoda na transakcję z podmiotem powiązanym

57/202304.10.2023

ARH_RB Nr 57_2023 Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

56/2023

ARH_RB Nr 56_2023 Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR

55/202302.10.2023

ARH_RB Nr 55_2023 Zamiar emisji obligacji przez Archicom S.A.

54/202329.09.2023

ARH_RB Nr 54_2023 Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR.

53/202328.09.2023

ARH_RB Nr 53_2023 Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR.

52/202326.09.2023

ARH_RB Nr 52_2023 Archicom ustalenie ceny i liczby akcji sprzedawanych i oferowanych

51/202325.09.2023

ARH_RB Nr 51_2023 Zawarcie umowy plasowania transakcja z podmiotami powiazanymi i rozpoczecie ABB

50/2023

ARH_RB Nr 50_2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Archicom SA

49/2023

ARH_RB Nr 49_2023 Informacja na temat uchwał podjętych na NWZ w dniu 25 września 2023 r.

48/202315.09.2023

ARH_RB Nr 48_2023 Powierzenie funkcji Wiceprezesa Zarządu

47/202314.09.2023

ARH_RB Nr 47_2023 Wskaźnik długu netto według skonsolidowanych danych finansowych za I półrocze 2023 roku

46/202313.09.2023

ARH_RB Nr 46_2023 Nabycie nieruchomości w Warszawie

45/202329.08.2023

ARH_RB Nr 45_2023 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał

44/202324.08.2023

ARH_RB Nr 44_2023 Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Archicom S.A.

43/202321.08.2023

ARH_RB Nr 43_2023 Zawiadomienie o przekroczeniu progu głosów na WZA w znacznych pakietach akcji

42/202317.08.2023

Rejestracja zmian statutu i podwyższenia kapitału zakładowego ARCHICOM SA

41/202316.08.2023

Warunkowa umowa nabycia nieruchomości w rejonie ul. Towarowej w Warszawie

40/202302.08.2023

ARH_RB Nr 40_2023 Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

39/202301.08.2023

ARH_RB Nr 39_2023 Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach na rzecz Spółki

38/202328.07.2023

ARH_RB Nr 38_2023 Rezygnacja osoby nadzorującej

37/202327.07.2023

ARH_RB Nr 37_2023 Powołanie osób nadzorujących Emitenta

36/2023

ARH_RB Nr 36_2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Archicom SA

35/2023

ARH_RB Nr 35_2023 Uchwały podjęte przez NWZA Emitenta

34/202321.07.2023

ARH_RB Nr 34_2023 Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

33/202319.07.2023

ARH_RB Nr 33_2023 Zgłoszenie projektu uchwały

32/202312.07.2023

ARH_RB Nr 32_2023 Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta umowy na realizację budowy budynków mieszkalnych

31/202305.07.2023

ARH_RB Nr 31_2023 Żądanie akcjonariuszy umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

30/2023

ARH_RB Nr 30_2023 Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali w Grupie Archicom w 2Q 2023 roku

29/202330.06.2023

ARH_RB Nr 29_2023 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał

28/202326.06.2023

ARH_RB Nr 28_2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 liczby głosów na ZWZA Archicom SA

27/202323.06.2023

ARH_RB Nr 27_2023 Uchwały podjęte przez ZWZA Emitenta

26/2023

ARH_RB Nr 26_2023 Uchwała ZWZA Emitenta w sprawie podziału zysku netto

25/202326.05.2023

Przyjęcie Sprawozdanie Zarządu dot. aportu

25/2023

ARH_RB Nr 25_2023 Przyjęcie Sprawozdanie Zarządu dot. aportu

24/202324.05.2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał

23/202323.05.2023

Wskaźnik długu netto według skonsolidowanych danych finansowych za I kwartał 2023 roku

22/202318.05.2023

Pozytywna ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu dotyczącego rekomendacji w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022

21/202316.05.2023

Zawiadomienie o udziale w ogólnej liczbie głosów w spółce

20/202312.05.2023

Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022 oraz wyznaczenia daty ZWZA

19/202328.04.2023

Zawarcie przyrzeczonej umowy kupna nieruchomości

18/202318.04.2023

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Archicom S.A.

17/2023

Zawiadomienie dotyczące zbycia znacznego pakietu akcji

15/2023

Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji

14/2023

Zawarcie porozumienia wstępnego

13/202314.04.2023

Zmiana siedziby Spółki

12/202312.04.2023

Zawiadomienie dotyczące pośredniego nabycia akcji Spółki

11/202305.04.2023

Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali w Grupie Archicom w I kwartale 2023 roku

10/202328.03.2023

Przyjęcie strategii ESG Echo-Archicom 2030

9/202324.03.2023

Wskaźnik długu netto według skonsolidowanych danych finansowych za 2022 roku

8/202317.03.2023

Emisja obligacji

7/202310.03.2023

Zmiana terminu, w którym może być wykonana opcja kupna dotycząca pośredniego nabycia pakietu akcji w Archicom S.A.

6/202327.01.2023

Zamiar emisji obligacji przez Archicom S.A.

5/202323.01.2023

ARH_RB-Nr-5_23 Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

4/202320.01.2023

Zawarcie przez Archicom S.A. aneksu do umowy o współpracy strategicznej ze spółką Echo Investment S.A.

3/202310.01.2023

Zawiadomienie o przekroczeniu progu w znacznych pakietach akcji

2/202305.01.2023

Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali w Grupie Archicom w IV kwartale 2022 roku.

1/202304.01.2023

Zarejestrowanie przez sąd zmian statutu Emitenta

34/202216.12.2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Archicom SA

33/2022

Uchwały podjęte przez NWZA Emitenta

32/202224.11.2022

Wskaźnik długu netto według skonsolidowanych danych finansowych za III kwartał 2022 roku

31/2022

Nowy porządek obrad zwołanego NWZA wraz z treścią projektów uchwał

30/202223.11.2022

Zgłoszenie przez akcjonariuszy żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA

29/202218.11.2022

Zmiany w składzie Zarządu Emitenta

28/202204.11.2022

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta wraz z projektami uchwał

27/2022

Spełnienie warunku do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2022

26/202226.10.2022

Zawarcie przyrzeczonej umowy kupna nieruchomości gruntowej

25/202221.10.2022

Uchwała w przedmiocie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2022

24/202206.10.2022

Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali w Grupie Archicom w III kwartale 2022 roku.

23/202230.09.2022

Zawiadomienie od akcjonariuszy – znaczne pakiety akcji

22/202227.09.2022

ARH_RB Nr 22_22 Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

21/202215.09.2022

ARH_RB 21_22 Wskaźnik długu netto według skonsolidowanych danych finansowych za I półrocze 2022 roku

RB 20/202231.08.2022

Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki

RB 19/202226.07.2022

Informacje o transakcjach uzyskane w trybie art. 19 MAR

RB 18/202206.07.2022

Zarejestrowanie przez sąd zmian statutu Emitenta

RB 17/202204.07.2022

Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali w Grupie Archicom w II kwartale 2022 roku

RB 16/202224.06.2022

Przedwstępna umowa nabycia nieruchomości w Poznaniu

RB 15/202223.06.2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Archicom SA

14/2022

Uchwały podjęte przez ZWZA Emitenta

RB 13/2022

Uchwała ZWZA Emitenta w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2021

RB 12/202225.05.2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta wraz z projektami uchwał

11/202223.05.2022

Wskaźnik długu netto według skonsolidowanych danych finansowych za I kwartał 2022 roku

RB 10/2022

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Archicom 2021

9/202220.05.2022

Pozytywna ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021

RB 8/202217.05.2022

Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 oraz wyznaczenia daty ZWZA

RB 7/202207.04.2022

Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali w Grupie Archicom w I kwartale 2022 roku

6/202228.03.2022

Wskaźnik długu netto według skonsolidowanych danych finansowych za IV kwartał 2021 roku

RB 5/202216.03.2022

Emisja obligacji serii M6/2022

RB 4/202204.02.2022

Podwyższenie maksymalnej wartości programu emisji obligacji Emitenta oraz rozważana emisja w ramach zmienionego programu

RB 3/202225.01.2022

Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

RB 2/202220.01.2022

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej zawarcia przez Archicom S.A. umowy współpracy strategicznej ze spółką Echo Investment S.A.

RB 1/202205.01.2022

Kwartalna informacja o sprzedaży i przekazaniach mieszkań

58/202123.11.2021

Wskaźnik długu netto według skonsolidowanych danych finansowych za III kwartał 2021 roku

57/202104.11.2021

Umowa nabycia nieruchomości w Warszawie

56/202129.10.2021

Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia

55/202122.10.2021

Zawiadomienie od Akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

54/2021

Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia

53/2021

Spełnienie warunku do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021

52/202121.10.2021

Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2021 roku

51/202108.10.2021

Informacja o sprzedaży lokali i lokalach wydanych w Grupie Archicom w III kwartale 2021 roku

50/2021

Uchwała Zarządu w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021

49/202105.10.2021

Zawarcie umowy o roboty budowlane przez spółkę zależną Emitenta

48/202129.09.2021

Rezygnacja osoby zarządzającej Emitenta

47/202117.09.2021

Wskaźnik długu netto według skonsolidowanych danych finansowych za II kwartał 2021 roku

46/202110.09.2021

Umowa o kredyt w rachunku bieżącym Emitenta

45/202127.07.2021

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Archicom S.A.

44/202107.07.2021

Informacja o sprzedaży lokali i lokalach wydanych w Grupie Archicom w II kwartale 2021 roku

43/202106.07.2021

Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Emitenta

42/202101.07.2021

Stanowisko Zarządu spółki Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2021 roku dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Archicom S.A. ogłoszonego dnia 17 czerwca 2021 roku przez Echo Investment S.A.

41/202124.06.2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Archicom SA w dniu 24 czerwca 2021 roku

40/2021

Uchwały podjęte przez ZWZA Emitenta w dniu 24 czerwca 2021 roku

39/2021

Uchwała ZWZA Emitenta w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2020r

38/202121.06.2021

Powołanie Zarządu Spółki Archicom S.A. na nową kadencję

37/202102.06.2021

Wniosek akcjonariuszy w sprawie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. oraz zgłoszone projekty uchwał

36/202101.06.2021

Rezygnacja z funkcji członka Zarządu Archicom S.A.

35/202126.05.2021

Wskaźnik długu netto według skonsolidowanych danych finansowych za I kwartał 2021 roku

34/202125.05.2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ARCHICOM S.A. na dzień 24 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał

33/202121.05.2021

Pozytywna ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020

32/202119.05.2021

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Archicom S.A.

31/202114.05.2021

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 roku

30/202113.05.2021

Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020

29/202122.04.2021

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Archicom SA

28/2021

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Archicom SA

27/2021

Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów i akcji dotyczącej pośredniego nabycia pakietu większościowego akcji w Archicom S.A., przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji w Archicom Polska S.A. i przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów w Archicom Studio Projekt sp. z o.o. oraz wystąpienia przez Archicom S.A. (jako komandytariusza) z Archicom Studio Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz wejście w życie rezygnacji oraz powołań osób pełniących funkcje zarządcze

26/202120.04.2021

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Archicom SA

25/202119.04.2021

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

24/202116.04.2021

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Archicom SA

23/202114.04.2021

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Archicom SA

22/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Archicom SA w dniu 14 kwietnia 2021 roku

21/2021

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w dniu 14 kwietnia 2021 roku

20/202112.04.2021

Korekta skonsolidowanego raportu okresowego rocznego za 2020 r

19/2021

Korekta jednostkowego raportu okresowego rocznego za 2020 r

18/202109.04.2021

Wskaźnik długu netto według skonsolidowanych danych finansowych za rok 2020

17/202108.04.2021

Decyzja dotycząca przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2021 roku

16/2021

Spełnienie jedynego warunku zawieszającego określonego w przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów i akcji dotyczącej pośredniego nabycia pakietu większościowego akcji w Archicom S.A. zawartej dnia 17 lutego 2021 roku

15/2021

Informacja o sprzedaży lokali i lokalach wydanych w Grupie Archicom w I kwartale 2021 roku

14/202101.04.2021

Zgłoszenia kandydatur na stanowiska Członków Rady Nadzorczej Spółki

13/202130.03.2021

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020

12/202116.03.2021

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ARCHICOM SA na dzień 14 kwietnia 2021 r. wraz z projektami uchwał

11/202115.03.2021

Warunkowe zmiany w Zarządzie Archicom SA

10/202117.02.2021

Informacja dotycząca celów sprzedażowych Grupy Kapitałowej Archicom SA

9/2021

Zakończenie przeglądu opcji strategicznych oraz zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów i akcji dotyczącej

8/2021

Uchwały zarządu o zmianie kierunków strategicznych

7/2021

Opóźniona o wyłączności w negocjacjach

6/202111.02.2021

Zawarcie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności

5/202102.02.2021

Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta umowy na realizację budowy

4/202126.01.2021

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021

1k/202115.01.2021

Informacja o sprzedaży lokali i lokalach wydanych w Grupie Archicom w 2020 roku – korekta

3/202112.01.2021

Zawarcie umowy kupna nieruchomości gruntowej

2/202111.01.2021

Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości

1/2021

Informacja o sprzedaży lokali i lokalach wydanych w Grupie Archicom w 2020 roku

56/202022.12.2020

Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2021 rok

55/202016.12.2020

Zawarcie umowy sprzedaży udziałów

54/202007.12.2020

Zawarcie umowy kupna nieruchomości gruntowej

53/202030.11.2020

Zawarcie umowy kredytu przez spółkę z Grupy Kapitałowej Archicom

52k/2020

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości Korekta

52/202027.11.2020

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości

51/202025.11.2020

Wygranie przetargu ustnego nieograniczonego nr WNS9320 na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

50/202018.11.2020

Wskażnik długu netto

49/202004.11.2020

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów

48/202030.10.2020

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości

47/202023.10.2020

Spełnienie warunku do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020

46/202013.10.2020

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów

45/202008.10.2020

Uchwała Zarządu w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

44/202006.10.2020

Informacja o sprzedaży lokali i lokalach wydanych w Grupie Archicom w III kwartale 2020 roku korekta

43/2020

Informacja o sprzedaży lokali i lokalach wydanych w Grupie Archicom w III kwartale 2020 roku

42/202021.09.2020

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji serii B1

41/202002.09.2020

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji serii B1

40/202013.08.2020

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji serii B1

39/2020

Zawarcie umowy zakupu udziałów w spółce AWM Nieruchomości

38/202006.08.2020

Decyzja dotycząca przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za I półrocze 2020 roku

37/202031.07.2020

Informacja o zmianie Warunków Emisji Obligacji A1 2020, A2 2020, A3 2020, A4 2020

36/202030.07.2020

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

35/202020.07.2020

Publikacja prognozy wybranych wskaźników wyników finansowych Archicom S.A. na rok 2020 wraz z aktualizacją celów sprzedażowych na rok 2020

34/202003.07.2020

Sprzedaż lokali w II kwartale

33/202029.06.2020

Informacja o emisji obligacji A12020, A22020, A32020, A42020

32/202025.06.2020

Powołanie członka Rady Nadzorczej Archicom SA

31/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Archicom SA w dniu 25 czerwca

30/2020

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w dniu 25 czerwca 2020 roku

29/202023.06.2020

Zgłoszenie kandydatury na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki

28/202022.06.2020

Rezygnacja osoby zarządzającej

27/202009.06.2020

Decyzja dotycząca przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2020 roku

26/202029.05.2020

Wskaźnik długu netto według skonsolidowanych danych finansowych za I kwartał 2020 roku

25/202027.05.2020

Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży budynku biurowego City One we Wrocławiu

24/2020

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ARCHICOM S.A. na dzień 25 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał

23/2020

Zmiana adresu siedziby Archicom S.A

22/202022.05.2020

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

21/202019.05.2020

Pozytywna ocena przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

20/202015.05.2020

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji

19/202012.05.2020

Wprowadzenie do obrotu obligacji serii M5 2020

18/202023.04.2020

Zawarcie umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości

17/2020

Rekomendacja Zarządu w sprawie zawieszenia polityki dywidendowej Spółki oraz w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019

16/202015.04.2020

Rozwiązanie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

15/202007.04.2020

Wskaźnik długu netto według skonsolidowanych danych finansowych za rok 2019

14/202003.04.2020

Informacja o sprzedaży i lokalach wydanych

13/202018.03.2020

Wpływ pandemii wirusa SARS-CoV-2 na działalność i wyniki finansowe Spółki

12/202010.03.2020

Wykup obligacji serii M2 2017

11/202002.03.2020

Opóźniona Rozpoczęcie przeglądu potencjalnych opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem długoterminowym Spółki

10/202028.02.2020

Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu

9/202026.02.2020

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości

8/202025.02.2020

Rozwiązanie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

7/202014.02.2020

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży

6/202012.02.2020

Informacja dotycząca celów sprzedażowych Grupy Kapitałowej Archicom SA

5/202006.02.2020

Podsumowanie oferty obligacji serii M5 2020

4/202031.01.2020

Uchwała Zarządu Archicom S.A. w sprawie emisji obligacji serii M5 2020

3/202027.01.2020

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020

2/202008.01.2020

Informacja o sprzedaży lokali i lokalach wydanych w Grupie Archicom w 2019 roku

1/202007.01.2020

Planowana emisja obligacji przez Archicom SA

66/201920.12.2019

Zawarcie umów kredytu przez spółkę z Grupy Kapitałowej Archicom

65/201910.12.2019

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

64/201928.11.2019

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

63/201926.11.2019

Doprecyzowanie celów sprzedażowych Grupy Archicom SA

62/2019

Wskaźnik długu netto według skonsolidowanych danych finansowych za III kwartał 2019 roku

61/2019

Zmiany osobowe w składzie Zarządu Archicom SA

60/201919.11.2019

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku

59/201913.11.2019

Przekroczenie progu 10% kapitałów własnych Emitenta

58/2019

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku

57/201912.11.2019

Zawarcie umowy o roboty budowlane przez spółkę zależną Emitenta

56/201907.11.2019

Przystąpienie do realizacji inwestycji w Stegnie zawarcie umowy o realizacji inwestycji budowlanej

55/201930.10.2019

Zawarcie umowy o wykonawstwo przez spółkę zależną Emitenta

54/201929.10.2019

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej

53/201923.10.2019

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii M4 2019

52/201917.10.2019

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii M4 2019

51/201910.10.2019

Wprowadzenie do obrotu obligacji serii M42019

50/201907.10.2019

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

48k/2019

Informacja o sprzedaży lokali i lokalach wydanych przez spółki z Grupy Archicom w III kwartale 2019 roku – korekta

49/201904.10.2019

Zawarcie umowy o wykonawstwo przez spółkę zależną Emitenta

48/2019

Informacja o sprzedaży lokali i lokalach wydanych przez spółki z Grupy Archicom w III kwartale 2019 roku

47/201901.10.2019

Zawarcie umów kredytu przez spółkę z Grupy Kapitałowej Archicom

46/201925.09.2019

Spełnienie warunku do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019

45/201923.09.2019

Uchwała Zarządu w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej

44/201913.09.2019

Wskaźnik długu netto według skonsolidowanych danych finansowych na I półrocze 2019 roku

43/201909.09.2019

Powołanie Członka Zarządu Archicom SA

42/201906.09.2019

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku

41/201927.08.2019

Zawarcie przyrzeczonych umów sprzedaży budynku biurowego West House 1A i wieczystego użytkowania gruntu oraz umów przeniesienia własności gruntu i prawa użytkowania wieczystego gruntu położonych przy ul. Strzegomskiej we Wrocławiu w ramach transakcji pakietowej

40/201921.08.2019

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

39/201919.08.2019

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

38/201914.08.2019

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

37/201930.07.2019

Zawarcie umowy Joint Venture oraz zawiązanie Spółki Karpacka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

36/201904.07.2019

Informacja o sprzedaży lokali i lokalach wydanych przez spółki z Grupy Archicom w II kwartale 2019 roku

35/2019

Zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik za I półrocze 2019 roku

34/2019

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży budynku biurowego West House 1A, przedwstępnej umowy sprzedaży wieczystego użytkowania gruntu

33/2019

Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podpisania listów intencyjnych i rozpoczęcia negocjacji

32/201901.07.2019

Wykup obligacji serii M1/2016

31/201928.06.2019

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego ustnego na nabycie nieruchomości gruntowej we Wrocławiu

30/201926.06.2019

Rezygnacja Członka Zarządu

29/201925.06.2019

Rozstrzygnięcie pisemnego przetargu na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej we Wrocławiu

28/201919.06.2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Archicom SA w dniu 19 czerwca 2019 roku

27/2019

Powołanie Rady Nadzorczej Archicom S.A. nowej kadencji

26/2019

Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Archicom SA

25/2019

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w dniu 19 czerwca 2019 roku

24/2019

Odkup akcji własnych w celu ich umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego

23/201914.06.2019

Decyzja dotycząca przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2019 roku

22/2019

Podsumowanie oferty obligacji serii M4 2019

21/2019

Zgłoszenie kandydatury na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki

20/201913.06.2019

Podjęcie decyzji o umorzeniu części obligacji serii M1 2016 oraz części obligacji serii M2 2017 ze skutkiem na dzień 14 czerwca 2019 r.

19/201912.06.2019

Zawarcie umowy kredytu przez spółkę z Grupy Kapitałowej Archicom

18/2019

Uchwała Zarządu Spółki w sprawie emisji obligacji serii M4 2019

17/201911.06.2019

Zgłoszenie kandydatur na stanowiska Członków Rady Nadzorczej Spółki

16/201905.06.2019

Zgłoszenie kandydatury na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki

15/201929.05.2019

Wskaźnik długu netto według skonsolidowanych danych finansowych na I kwartał 2019 roku

14/201922.05.2019

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ARCHICOM S.A. na dzień 19 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał

13/201916.05.2019

Rekomendacja Zarządu i RN w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 rok

12/201910.04.2019

Jednostkowy i Skonsolidowany Raport roczny za 2018 rok – korekta dotycząca sposobu publikacji raportów rocznych

11/201909.04.2019

Wskaźnik długu netto według skonsolidowanych danych finansowych rok 2018

10/201903.04.2019

Informacja o sprzedaży lokali i lokalach wydanych przez spółki z Grupy Archicom w I kwartale 2019 roku

9/201920.03.2019

Zawarcie umowy przeniesienia własności nieruchomości gruntowej

8/201919.03.2019

Realizacja procesu komercjalizacji powierzchni biurowych w budynku City Forum – City One

7/201915.03.2019

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

6/201914.03.2019

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

5/201908.02.2019

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

4/201915.01.2019

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019

3/201910.01.2019

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

2/201907.01.2019

Informacja o sprzedaży lokali i lokalach wydanych w Grupie Archicom w 2018 roku

1/201903.01.2019

Transakcje skupu akcji własnych w celu ich umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego

73/201820.12.2018

Transakcje skupu akcji własnych w celu ich umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego

72/2018

Zawarcie przyrzeczonej umowy zakupu akcji Archicom Polska S.A.

71/201817.12.2018

Transakcje skupu akcji własnych w celu ich umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego

70/201811.12.2018

Transakcje skupu akcji własnych w celu ich umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego

69/201805.12.2018

Zawarcie umów kredytu przez spółkę z Grupy Kapitałowej Archicom

68/2018

Transakcje skupu akcji własnych w celu ich umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego

67/201829.11.2018

Wskaźnik długu netto według skonsolidowanych danych finansowych na III kwartał 2018 roku

66/201820.11.2018

Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii G Spółki

65/201819.11.2018

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki

64/201809.11.2018

Warunkowa rejestracja akcji serii G w KDPW

63/201830.10.2018

Transakcje skupu akcji własnych w celu ich umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego

62/201825.10.2018

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

61/2018

Realizacja Programu Motywacyjnego

60/201819.10.2018

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

56k/201818.10.2018

Informacja o sprzedaży lokali i lokalach wydanych przez spółki z Grupy Archicom w III kwartale 2018 roku – korekta raportu bieżącego nr 56 z dnia 4 października 2018 r.

59/201817.10.2018

Transakcje skupu akcji własnych w celu ich umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego

58/201816.10.2018

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii M3 2018 na dzień 18 października 2018 r.

57/201812.10.2018

Zawarcie umów kredytu przez spółkę z Grupy Kapitałowej Archicom

56/201804.10.2018

Informacja o sprzedaży lokali i lokalach wydanych przez spółki z Grupy Archicom w III kwartale

55/201801.10.2018

Transakcje skupu akcji własnych w celu ich umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego

54/201828.09.2018

Wprowadzenie do obrotu obligacji serii M3/2018

53/201824.09.2018

Transakcje skupu akcji własnych w celu ich umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego

52/201817.09.2018

Rejestracja obligacji serii M3/2018 w KDPW

51/201814.09.2018

Wskaźnik długu netto według skonsolidowanych danych finansowych na I półrocze 2018

50/201804.09.2018

Ustalenie jednolitego tekstu Statutu Archicom S.A.

49/201821.08.2018

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Archicom SA podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

48/201816.08.2018

Zmiana celów sprzedażowych Grupy Archicom

47/2018

Transakcje skupu akcji własnych w celu ich umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego

46/201830.07.2018

Transakcje skupu akcji własnych w celu ich umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego

45/201820.07.2018

Informacja o transakcji na obligacjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

44/2018

Transakcje skupu akcji własnych w celu ich umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego

43/201813.07.2018

Informacja o transakcji na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

42/2018

Zawarcie umowy powierniczej dotyczącej realizacji Programu Motywacyjnego oraz zawarcie umowy objęcia akcji serii G

41/2018

Podjęcie decyzji o umorzeniu części obligacji serii M1 2016

40/201812.07.2018

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

39/201810.07.2018

Uchwała Zarządu Spółki w sprawie emisji obligacji serii M3/2018

38/2018

Ustalenie jednolitego tekstu Statutu Archicom

37/2018

Transakcje skupu akcji własnych w celu ich umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego

36/201804.07.2018

Zmiana Programu Emisji Obligacji

35/2018

Transakcje skupu akcji własnych w celu ich umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego

34/201803.07.2018

Informacja o sprzedaży lokali i lokalach wydanych przez spółki z Grupy Archicom w II kwartale 2018 roku

33/201828.06.2018

Rejestracja zmian w statucie Archicom SA

32/2018

Odkup akcji własnych w celu ich umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego

31/201815.06.2018

Odkup akcji własnych w celu ich umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego

30/201814.06.2018

Przekroczenie progu 10% kapitałów własnych Emitenta

25k/201801.06.2018

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w dniu 30 maja 2018 roku – korekta raportu bieżącego nr 25/2018 z dnia 31 maja 2018 r.

29/201831.05.2018

Powołanie członka Rady Nadzorczej Archicom S.A.

28/2018

Lista uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2018 roku posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu

27/2018

Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

26/2018

Informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

25/2018

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Archicom SA

24/201830.05.2018

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

23/201829.05.2018

Wskaźnik długu netto według skonsolidowanych danych finansowych na I kwartał 2018 roku

22/201825.05.2018

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Archicom SA

21/201824.05.2018

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

20/201818.05.2018

Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych

19/201830.04.2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ARCHICOM S.A. na dzień 30 maja 2018r. wraz z projektami uchwał

18/201826.04.2018

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

17/201823.04.2018

Zmiany w składzie Zarządu Archicom SA

16/2018

Rekomendacje Zarządu oraz Rady Nadzorczej Archicom S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2017

15/201812.04.2018

Planowane zmiany w składzie Zarządu Archicom SA

14/201806.04.2018

Wskaźnik długu netto według skonsolidowanych danych finansowych za rok 2017

13/2018

RB 13_Informacja o sprzedaży lokali i lokalach wydanych w Grupie Archicom w I kwartale 2018 roku

12/201822.03.2018

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

11/201819.02.2018

Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii F w depozycie papierów wartościowych

10/2018

Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii F spółki Archicom S.A. Ustalenie daty pierwszego notowania

9/201831.01.2018

Zbycie akcji własnych w ramach Programu Motywacyjnego

8/201823.01.2018

Transakcje skupu akcji własnych na potrzeby Programu Motywacyjnego. Wykorzystanie środków z kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych

7k/201819.01.2018

Transakcje skupu akcji własnych na potrzeby Programu Motywacyjnego – korekta raportu bieżącego nr 7/2018 dnia 17 stycznia 2018 r.

7/201817.01.2018

Transakcja skupu akcji własnych na potrzeby Programu Motywacyjnego

6/201816.01.2018

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

5/2018

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018

4/201811.01.2018

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

3/201810.01.2018

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018

2/201804.01.2018

Zmiana firmy mLocum S.A. na Archicom Polska S.A.

1/201803.01.2018

Informacja o sprzedaży lokali i lokalach wydanych w Grupie Archicom w 2017 roku

77/201729.12.2017

Transakcja skupu akcji własnych na potrzeby Programu Motywacyjnego

76/201721.12.2017

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego

75/2017

Transakcje odkupu akcji własnych na potrzeby Programu Motywacyjnego

74/201718.12.2017

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

73/201714.12.2017

Transakcje odkupu akcji własnych na potrzeby Programu Motywacyjnego

72/201708.12.2017

Transakcja skupu akcji własnych na potrzeby Programu Motywacyjnego

71/201730.11.2017

Zmiana programu emisji obligacji

70/201729.11.2017

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

69/2017

Wskaźnik długu netto według skonsolidowanych danych finansowych za III kwartał 2017

68/201715.11.2017

Uchwała Zarządu o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2017 r.

67/201709.11.2017

Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wniosku w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2017 r.

66/201702.11.2017

Transakcje odkupu akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego

65/201731.10.2017

Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok 2017

64/201730.10.2017

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sadowym zmiany Statutu Archicom S.A. podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

63/201726.10.2017

Transakcje odkupu akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego

62/201720.10.2017

Transakcje odkupu akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego

61/201713.10.2017

Powołanie Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą

60/201712.10.2017

Transakcje odkupu akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego

59/201709.10.2017

Uzupełnienie raportu półrocznego 2017

58/201704.10.2017

Transakcje odkupu akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego

57/201703.10.2017

Informacja o sprzedaży lokali w Grupie Archicom w III kwartale 2017 roku

56/201728.09.2017

Spłata udzielonych Emitentowi pożyczek oraz opłacenie akcji serii F emitowanych przez Emitenta

55/201726.09.2017

Transakcje odkupu akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego

54/201725.09.2017

Zawarcie porozumienia dotyczącego przeniesienia praw z umowy pożyczki

53/201722.09.2017

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

52/2017

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

45k/201721.09.2017

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej – korekta

51/2017

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

50/201719.09.2017

Zawarcie umowy kredytu przez spółkę z Grupy Kapitałowej Archicom

49/201718.09.2017

Zawarcie umów objęcia akcji

48/201715.09.2017

Wskaźnik długu netto według skonsolidowanych danych finansowych za II kwartały 2017

47/201713.09.2017

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

46/201712.09.2017

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Archicom S.A. – udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienie Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki

45/201708.09.2017

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

44/201718.08.2017

Transakcja skupu akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego

43/201708.08.2017

Odkup akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego

42/201701.08.2017

Zawiadomienie o znacznych pakietach akcji

41/201731.07.2017

Zawarcie przyrzeczonej umowy zakupu większościowego pakietu akcji mLocum S.A.

40/201724.07.2017

Lista uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 lipca 2017 roku posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu

39/201718.07.2017

Zmiana Statutu Archicom S.A. – udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia go w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki

38/2017

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w dniu 17 lipca 2017 roku.

37/201703.07.2017

Informacja o sprzedaży lokali w Grupie Archicom w II kwartale 2017 roku

36/201716.06.2017

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii M2/2017 na dzień 19 czerwca 2017 r.

35/201714.06.2017

Zawarcie umowy pożyczki

34/201713.06.2017

Zawiadomienie o znacznych pakietach akcji

33/201709.06.2017

Wprowadzenie do obrotu obligacji serii M2

32/201708.06.2017

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

31/2017

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

30/201707.06.2017

Zawiadomienie od akcjonariuszy Spółki o rozpoczęciu procesu sprzedaży akcji w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu

29/2017

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM S.A.

28/201702.06.2017

Prognoza wybranych danych finansowych nabywanego podmiotu

27/2017

Zawarcie przedwstępnej umowy zakupu większościowego pakietu akcji mLocum S.A.

26/2017

Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej negocjacji umowy związanej z możliwym nabyciem akcji w kapitale zakładowym spółki pod firmą mLocum S.A. z siedzibą w Łodzi

25/201730.05.2017

Wskaźnik długu netto

24/201725.05.2017

Lista uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2017 roku posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym WZ

23/2017

Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

22/2017k

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w dniu 25 maja 2017 roku – korekta

22/2017

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 25 maja 2017 roku.

21/201722.05.2017

Informacja dotycząca publikacji jednostkowego raportu półrocznego Archicom S.A.

20/201719.05.2017

Zawarcie umów kredytu przez spółkę z Grupy Kapitałowej Archicom

19/201718.05.2017

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

18/201702.05.2017

Rejestracja obligacji w KDPW

17/201728.04.2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM S.A. na dzień 25 maja 2017 r. wraz z projektami uchwał

16/201726.04.2017

Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

15/201721.04.2017

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016

14/201713.04.2017

Rozwiązanie przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości

13k/201711.04.2017

Wskaźnik długu netto według skonsolidowanych danych finansowych za IV 2016-korekta

13/2017

Wskaźnik długu netto według skonsolidowanych danych finansowych za IV kwartały 2016

12/201703.04.2017

Informacja o sprzedaży lokali w Grupie Archicom w I kwartale 2017 roku

11/201714.03.2017

Emisja Obligacji serii M2 2017

10/201706.03.2017

Uchwała Zarządu Spółki w sprawie emisji obligacji serii M2 2017

9/2017

Zmiana Programu Emisji Obligacji

8/201728.02.2017

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Archicom S.A. za 2016 rok

7/201708.02.2017

Wykorzystanie środków z emisji pozyskanych w procesie emisji publicznej akcji serii E

6/2017

Nabycie nieruchomości gruntowej

5/201710.01.2017

Lista uczestników NWZ z dnia 10 stycznia 2017 roku posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym WZ.

4/2017

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

3/2017

Treść uchwał podjętych na NWZ Archicom SA z siedzibą we Wrocławiu w dniu 10 stycznia 2017 roku.

2/2017

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017

1/201702.01.2017

Informacja o sprzedaży lokali i lokalach wydanych w Grupie Archicom w 2016 roku

48/201623.12.2016

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

47/201613.12.2016

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Archicom S.A.

46/201602.12.2016

Zawarcie umowy dotyczącej programu emisji obligacji

45/201625.11.2016

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM S.A.

44/201619.11.2016

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

43/201617.11.2016

Wskaźnik długu netto według skonsolidowanych danych finansowych za III kwartały 2016

42/201608.11.2016

Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

41/201603.11.2016

Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

40/201628.10.2016

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Archicom S.A. w 2016 roku

39/2016

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

38/201621.10.2016

Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

37/201603.10.2016

Informacja o sprzedaży lokali w Grupie Archicom w III kwartale 2016 roku

36/201628.09.2016

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji Archicom serii M1 w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

35/201621.09.2016

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii M1

34/201630.08.2016

Nabycie 100 procent udziałów w spółce Altona Investments Sp. z o.o.

33/2016

Wskaźnik długu netto według skonsolidowanych danych finansowych za

32/201618.08.2016

Rejestracja obligacji w KDPW

31/201611.08.2016

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

30/201620.07.2016

Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

29/201619.07.2016

Przedłużenie umowy najmu powierzchni biurowej w budynku West Forum 1A

28/201615.07.2016

Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

27/k/201604.07.2016

Informacja o sprzedaży lokali w Grupie Archicom w II kwartale 2016 roku – korekta

27/2016

Informacja o sprzedaży lokali w Grupie Archicom w II kwartale 2016 roku

26/201628.06.2016

Uchwała Zarządu Spółki w sprawie emisji obligacji serii M1/2016

25/201621.06.2016

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

24/2016

Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

23/2016

Lista uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2016 roku

22/2016

Treść uchwał podjętych na ZWZ Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 21 czerwca 2016

21/201617.06.2016

Zawarcie umowy dotyczącej programu emisji obligacji

20/201625.05.2016

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM SA na dzień 21 czerwca 2016 r.

19/201623.05.2016

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015

18/201616.05.2016

Zawarcie umowy nabycia nieruchomości przez spółkę z grupy kapitałowej Archicom S.A.

17/201611.05.2016

Zawiadomienia o znacznych pakietach akcji

16/201610.05.2016

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

15/201606.05.2016

Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ws. wyznaczenia ostatniego dnia notowania PDA oraz wprowadzenia do obrotu akcji serii A, B2, C, D i E spółki ARCHICOM S.A.

14/201604.05.2016

Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ws. rejestracji akcji serii E w KDPW

13/201629.04.2016

Zawarcie umowy zakupu nieruchomości gruntowej

12/201615.04.2016

Zawiadomienia o znacznych pakietach akcji

11/201611.04.2016

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Archicom S.A. – zmiana Statutu

10/201608.04.2016

Zawarcie warunkowej umowy nabycia nieruchomości przez spółkę z grupy kapitałowej Archicom S.A.

9/201604.04.2016

Informacja o sprzedaży lokali w Grupie Archicom w I kwartale 2016 roku

8/201630.03.2016

RB 8/2016 – Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016

7/201629.03.2016

RB 7/2016 – Zakończenie sprzedaży akcji

6/2016

RB 6/2016 – Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości gruntowej

5/201625.03.2016

RB 5/2016 – Informacja o transakcjach na prawach do akcji Archicom S.A.

4/201622.03.2016

RB 4/2016 – Wprowadzenie do obrotu praw do akcji oraz ustalenie daty pierwszego notowania

3/201621.03.2016

RB 3/2016 – Szacunkowe skonsolidowane wybrane wyniki finansowe Archicom S.A. za rok 2015

2/2016

RB 2/2016 – Dopuszczenia do obrotu akcji zwykłych serii A, B2, C, D i E oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ARCHICOM S.A.

1/2016

RB 1/2016 – Przystąpienie do systemu ESPI

5/202411.07.2024

Skorygowany Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Archicom za I kwartał 2024

4/202423.05.2024

Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Archicom SA za I kwartał 2024

3/202426.03.2024

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Archicom za 2023 rok

2/2024

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Archicom za 2023 rok

1/2024

Jednostkowy Raport Roczny Archicom SA za 2023 rok

6/202323.11.2023

Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Archicom SA za III kwartały 2023

5/202314.09.2023

Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Archicom S.A. za I półrocze 2023 roku

4/202323.05.2023

Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Archicom SA za I kwartał 2023

3/202329.03.2023

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Archicom za 2022 rok

2/202323.03.2023

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Archicom za 2022 rok

1/2023

Jednostkowy Raport Roczny Archicom SA za 2022 rok

6/202224.11.2022

Skonsolidowany Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za III kwartały 2022

5/202215.09.2022

Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Archicom S.A. za I półrocze 2022 roku

4/202224.05.2022

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Archicom SA za I kwartał 2022

3/202223.05.2022

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Archicom 2021

2/202225.03.2022

Jednostkowy Raport Roczny Grupy Kapitałowej Archicom SA za 2021 rok

1/2022

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Archicom SA za 2021 rok

7/202123.11.2021

Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Archicom SA za III kwartały 2021

6/202117.09.2021

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Archicom S.A. za I półrocze 2021 roku

5/202126.05.2021

Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Archicom S.A. za I kwartał 2020 roku

4/202112.04.2021

Skorygowany Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Archicom SA za 2020 rok

3/2021

Skorygowane Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Archicom SA za 2020 rok

2/202109.04.2021

Jednostkowy Raport Roczny Grupy Kapitałowej Archicom SA za 2020 rok

1/2021

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Archicom SA za 2020 rok

4/202018.11.2020

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Archicom SA za III kwartały 2020

3/202017.09.2020

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Archicom S.A. za I półrocze 2020 roku

2/202029.05.2020

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Archicom S.A. za I kwartał 2020 roku

1/202007.04.2020

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za 2019 rok

5/201926.11.2019

Skonsolidowany Raport Grupy Kapitalowej Archicom S.A. za III kwartal_2019

4/201913.09.2019

Skonsolidowany raport Grupy Archicom S.A. za I półrocze 2019 roku

3/201929.05.2019

Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Archicom SA za I kwartał 2019

2/201910.04.2019

Jednostkowy Raport Roczny Grupy Kapitałowej Archicom SA za 2018 rok

1/2019

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Archicom SA za 2018 rok

5/201829.11.2018

Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej Archicom za 3 kwartał 2018r.

4/201814.09.2018

Raport półroczny 2018

3/201829.05.2018

Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Archicom SA za I kwartał 2018

2/201806.04.2018

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY ARCHICOM za 2017 rok

1/2018

Jednostkowy Raport Roczny Grupy Kapitałowej Archicom SA za 2017 rok

4/201729.11.2017

Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Archicom SA za III kwartały 2017 roku

4/201713.09.2017

Raport półroczny 2017

3/201730.05.2017

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Archicom S.A.

1/201711.04.2017

Skonsolidowany raport roczny Grupy Archicom S.A. za rok 2016

2/2017

Jednostkowy Raport Roczny Grupy Kapitałowej Archicom SA za 2016r.

5/201617.11.2016

Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej Archicom SA za III kwartał 2016r.

4/201631.08.2016

Raport półroczny 2016

3/201616.05.2016

Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej Archicom SA za I kwartał 2016 roku

2/201620.04.2016

Skonsolidowany raport roczny Grupy Archicom S.A. za 2015 rok

1/2016

Jednostkowy Raport Roczny Grupy Kapitałowej Archicom SA za 2015 rok

Masz pytania?

My mamy odpowiedzi!

Zamów kontakt

Bądźmy w kontakcie

Bądźmy w kontakcie

Archicom w mediach społecznościowych

Jesteśmy tam gdzie Ty. Obserwuj nas, żeby zawsze wiedzieć, co nowego planujemy.