Skip to main content

Walne zgromadzenia

1/202420.05.2024

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Archicom S.A. na dzień 18.06.2024r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Archicom S.A. na dzień 18.06.2024r. Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez ZWZ Archicom S.A. w dniu 18.06.2024 Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji wg stanu na dzień 20.05.2024r Formularz pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu na ZWZA Archicom S.A. w dniu 18.06.2024r Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w ZWZ Archicom S.A._udzielonego przez osobę fizyczną Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w ZWZ Archicom S.A._udzielonego przez osobę prawną Wzór oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwa Uchwała Zarządu propozycja podziału zysku za 2023 oraz wyznaczenia daty WZA Uchwała RN nr 1.V.2024 sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej dla WZA za rok obrotowy 2023 Załącznik do uchwały RN nr 1.V.2024 Sprawozdanie RN dla WZA za rok 2023 Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w 2023 roku Uchwała RN nr 2.V.2024 w sprawie oceny wniosku Zarządu Spólki dot. podziału zysku za rok obrotowy 2023 Uchwała RN nr 3.V.2024r. w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok Załącznik do uchwały RN nr 3.V.2024 Sprawozdanie RN z wynagrodzeń członków Zarządu i RN za 2023 Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Uchwała RN nr 4.V.2024r. w sprawie przyjęcia raportu z przeglądu Polityki Wynagrodzeń Załącznik do uchwały RN nr 4.V.2024 raport z przeglądu Polityki Wynagrodzeń Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Archicom SA Uchwała RN nr 5.V.2024 w sprawie zaopiniowania propozycji Zarządu dot. uchwał WZA Sprawozdanie Zarządu z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA za 2023 rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za 2023 rok Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Archicom S.A. za 2023 rok Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Oświadczenie Rady Nadzorczej Archicom S.A. Ocena Rady Nadzorczej Archicom S.A.
10/202327.09.2023

Archicom SA NWZ 25.09.2023

9/202329.08.2023

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 25.09.2023 r

8/202328.07.2023

Uchwały podjęte przez NWZA

7/2023

Archicom NWZA 27.07.2023

6/202321.07.2023

Archicom RAP podsumowanie wyceny Archicom 2023 07 20 OST

5/202320.07.2023

Zgłoszenie przez akcjonariuszy projektu uchwały NWZ Archicom zwołanego na dzień 27.07.2023

4/202305.07.2023

Zmiany w porządku obrad NWZA

3/202330.06.2023

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Archicom SA na dzień 27.07.2023 r.

/202323.06.2023

WZA z dnia 23.06.2023r.

2/2023

Uchwały podjęte przez ZWZA Emitenta

1/202324.05.2023

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Archicom SA na dzień 23.06.2023 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Archicom S.A. na dzień 23.06.2023r Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez ZWZ Archicom S.A. w dniu 23.06.2023 Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji wg stanu na dzień 24.05.2023r Formularz pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu na ZWZA Archicom S.A. w dniu 23.06.2023r Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w ZWZ Archicom S.A._udzielonego przez osobę fizyczną Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w ZWZ Archicom S.A._udzielonego przez osobę prawną Wzór oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwa Uchwała Zarządu_propozycja podziału zysku oraz wyznaczenia daty ZWZA_ z dn. 12.05.2023 Uchwała RN nr 1.V.2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej dla WZA za rok obrotowy 2022 Załącznik do uchwały RN nr 1.V.2023 Sprawozdanie RN dla WZA za rok obrotowy 2022 Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w 2022 roku Uchwała RN nr 2.V.2023 w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dot. podziału zysku Uchwała RN nr 3.V.2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok Załącznik do uchwały RN nr 3.V.2023 Sprawozdanie RN z wynagrodzeń członków Zarządu i RN za 2022 rok Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i RN Archicom Uchwała RN nr 4.V.2023 w sprawie zaopiniowania propozycji Zarządu dot. uchwał WZA Sprawozdanie Zarządu z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA za 2022 rok.xhtml Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Archicom za 2022 rok Jednostkowy Raport Roczny Archicom SA za 2022 rok Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Oświadczenie Rady Nadzorczej Archicom S.A Ocena Rady Nadzorczej Archicom S.A.
/202216.12.2022

Uchwały podjęte przez NWZA Emitenta

/2022

Zapis audio-wideo WZA 16.12.2022 r.

/202224.11.2022

Zmiany w porządku obrad NWZA

/202204.11.2022

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Archicom S.A. na dzień 16.12.2022

/202223.06.2022

Zapis audio ZWA 23.06.2022 r.

/202225.05.2022

Sprawozdania za rok 2021

/2022

Uchwały Rady Nadzorczej

/2022

Uchwały Zarządu do przedstawienia na WZA

/2022

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Archicom S.A. na dzień 23.06.2022 r.

/202128.06.2021

Zapis audio ZWZ 24.06.2021r.

/202124.06.2021

Uchwały podjęte przez ZWZ dnia 24 czerwca 2021r.

/202102.06.2021

Zmiany w porządku obrad ZWZ

/202125.05.2021

Uchwały Rady Nadzorczej

Uchwała RN nr 1.V.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej dla WZA z wyników oceny sprawozdań finansowych i z dzia.DOC Załącznik do uchwały RN nr 1.V.2021 Sprawozdanie RN dla WZA z oceny sprawozdań finansowych i z działalności za 2020 rok Uchwała RN nr 2.V.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania RN z działalności w 2020 roku Załącznik do uchwały RN nr 2.V.2021 Sprawozdanie RN z działalności w 2020 r Uchwała RN nr 3.V.2021 w sprawie przyjęcia oceny RN na temat sytuacji Spółki w 2020 roku z uwzględnieniem systemu kont.wew Załącznik do uchwały RN nr 3.V.2021 Ocena RN nt. sytuacji Spółki w 2020 roku Uchwała RN nr 4.V.2021 w sprawie przyjęcia oceny RN dot. wypełniania Załącznik do uchwały RN nr 4.V.20201 Ocena wypełniania przez Archicom obowiązków informacyjnych w 2020 r Uchwała RN nr 5.V.2021 w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dot. podziału zysku za 2020 rok Załącznik Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w 2020 roku Uchwały RN dotyczące rekomendacji RN w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiazków w 2020 roku Uchwała RN nr 12.V.2021 w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu dot. uchwał ZWZ Uchwała RN nr 13.V.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata obrotowe 2019 - 2020 Załącznik do uchwały RN nr 13.V.2021 Sprawozdanie RN z wynagrodzeń za lata 2019- 2020 Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i RN za lata 2019 - 2020 -sig Sprawozdanie Zarządu_ Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA 2020 Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Archicom SA za 2020 rok Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Archicom SA za 2020 rok Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Oświadczenie Rady Nadzorczej Archicom_SA Ocena Rady Nadzorczej Archicom SA
/2021

Uchwały Zarządu do przedstawienia na WZA

/2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24.06.2021r.

/202114.04.2021

Nagranie NWZA dnia 14.04.2021

/2021

Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 14.04.2021

/202116.03.2021

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Archicom SA na dzień 14.04.2021r.

/202001.07.2020

Nagranie WZA z dnia 25.06.2020

/202029.06.2020

Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 25.06.2020

/202027.05.2020

Uchwały Rady Nadzorczej (Zwyczajne Walne Zgromadzenie 25.06.2020)

Uchwała RN nr 1.V.2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy 2019 Załącznik do uchwały RN nr 1.V.2020 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy 2019r., sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA oraz Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy 2019 r. Uchwała RN nr 2.V.2020 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Załącznik do uchwały RN nr 2.V.2020 Sprawozdanie RN z działalności w 2019 roku Uchwała RN nr 3.V.2020 w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Archicom S.A. na temat sytuacji Spółki w 2019 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego Załącznik Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu za 2019 rok Uchwała RN nr 4.V.2020 w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Archicom S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz braku polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w 2019 roku Załącznik do uchwały RN nr 4.V.2020 Ocena Rady Nadzorczej Archicom S.A. dotyczącą sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz braku polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w 2019 roku Uchwała RN nr 5.V.2020 w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2019 Uchwały RN dotyczące rekomendacji RN w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium Uchwała RN nr 14.V.2020 w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Archicom S.A. dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 roku Ocena Rady Nadzorczej Archicom SA Sprawozdanie Zarządu z działalności Sprawozdanie-finansowe-jednostkowe-Archicom-S.A.-za-2019-rok Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-GrupyKapitałowej-Archicom-S.A.-za-2019-rok Sprawozdanie-niezależnego-biegłego-rewidenta-z-badania-rocznego-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego Sprawozdanie-niezależnego-biegłego-rewidenta-z-badania-rocznego-sprawozdania-finansowego
/2020

Uchwały Zarządu (Zwyczajne Walne Zgromadzenie 25.06.2020)

27/05/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 25.06.2020

/201919.06.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 19.06.2019

/201922.05.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 19.06.2019

1. Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA na dzień 19.06.2019 roku 2. Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Archicom SA w dniu 19.06.2019 3. Informacja o liczbie akcji w Archicom SA i liczbie głosów z tych akcji wg stanu na dzień 22.05.2019 4. Formularz pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Archicom SA planowanym w dniu 19.06.2019 5. Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Archicom SA – udzielonego przez osobę fizyczną 6. Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Archicom SA - udzielonego przez osobę prawną 7. Wzór oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwa. a) Uchwała Zarządu nr 1.V.2019 w sprawie wniosku Zarządu dot. podziału zysku Spółki za 2018 rok, dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy b) Uchwała Zarządu nr 2.V.2019 w sprawie uzasadnienia żądania zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM S.A. na dzień 19.06.2019 roku oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad c) Załącznik do uchwały Zarządu nr 2.V.2019 – projekty uchwał na WZA w dniu 19.06.2019 a) Uchwała RN nr 2.V.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy 2018 oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 b) Załącznik do uchwały RN nr 2.V.2019 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy 2018r., sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA oraz Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy 2018 r. oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 c) Ocena przez RN sprawozdań finansowych oraz z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2018 rok d) Uchwała RN nr 3.V.2019 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018 r. e) Załącznik do uchwały RN nr 3.V.2019 Sprawozdanie RN z działalności w 2018 roku f) Załącznik Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu za 2018 rok g) Uchwała RN nr 4.V.2019 w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Archicom S.A. na temat sytuacji Spółki w 2018 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego h) Załącznik do uchwały RN nr 4.V.2019 Ocena Rady Nadzorczej Spółki na temat sytuacji Spółki w 2018 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego i) Uchwała RN nr 5.V.2019 w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Archicom S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz braku polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze j) Załącznik do uchwały RN nr 5.V.2019 Ocena Rady Nadzorczej Archicom S.A. dotyczącą sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz braku polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze k) Uchwała RN nr. 6.V.2019 w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2018, oraz o przeznaczeniu części kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy, dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy za 2018 rok l) Uchwały RN dotyczące rekomendacji RN w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium m) Uchwała RN nr 14.V.2019 w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Archicom S.A. dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 roku 9. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok 2018 10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Archicom SA oraz Grupy Kapitałowej za rok 2018 11. Ocena Rady Nadzorczej Archicom SA . 12. Oświadczenie Rady Nadzorczej Archicom SA 13. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 14. Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe Archicom SA za rok 2018 15. Ocena Rady Nadzorczej Archicom SA . 16. Oświadczenie Rady Nadzorczej Archicom SA 17. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
/2021830.04.2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.05.2018

Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA w dniu 30 maja 2018 roku Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Archicom SA w dniu 30 maja 2018r. Informacja o liczbie akcji w Archicom SA i liczbie głosów z tych akcji wg stanu na dzień 30 kwietnia 2018r. Formularz pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Archicom SA planowanym w dniu 30 maja 2018r. Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Archicom SA - udzielonego przez osobę prawną Wzór oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwa Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Archicom SA - udzielonego przez osobę fizyczną Uchwały Rady Nadzorczej Opinia Zarządu załącznik do uchwały Zarządu nr 2 Załącznik do uchwały nr 6 Rady Nadzorczej sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań za 2017 Sprawozdanie zarządu z działalności Archicom SA oraz Grupy Kapitałowej w 2017 Sprawozdanie finansowe jednostkowe Archicom SA za rok 2017 Oświadczenie Zarządu Spółki Archicom SA do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017 Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Archicom za 2017 rok Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Uchwała Zarządu dotycząca WZA Ocena RN dot. wypełniania przez Archicom ob.infor_.-stos.-ładu-korp. i braku polityki w zakresie dział. charytatywnej Ocena RN nt sytuacji Spółki w 2017 roku Sprawodzanie Komitetu Audytu z działalności za 2017 rok Sprawozdanie RN z działalności w 2017 roku Uchwały RN dot. WZA sprawozdania i oceny z dział. RN i Spółki w 2017 oraz opinia dot. uchwał na WZA Treść-uchwał-podjętych-na-ZWZA-w-dniu-30-05-2018-wraz-z-wynikami-głosowania Nagranie z przebiegu ZWZ
/201718.07.2017

Zapis audio NWZ Archicom S.A. 17.07.2017

/201708.06.2017

Walne zgromadzenie 17.07.2017

/201725.05.2017

Walne zgromadzenie 25.05.2017

/201710.01.2017

Zapis audio NWZ Archicom S.A. 10.01.2017

/201625.11.2016

Walne zgromadzenie 25.11

/201621.06.2016

Zapis audio WZA Archicom S.A. 21.06.2016

/201625.05.2016

Walne zgromadzenie 25.05

Masz pytania? My mamy odpowiedzi!

Zamów kontakt

Bądźmy w kontakcie

Bądźmy w kontakcie

Archicom w mediach społecznościowych

Jesteśmy tam gdzie Ty. Obserwuj nas, żeby zawsze wiedzieć, co nowego planujemy.