Skip to main content

Południk 17 przy al. Karkonoskiej - nowe mieszkania we Wrocławiu już w sprzedaży

×

Walne zgromadzenia

10/202327.09.2023

Archicom SA NWZ 25.09.2023

9/202329.08.2023

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 25.09.2023 r

8/202328.07.2023

Uchwały podjęte przez NWZA

7/2023

Archicom NWZA 27.07.2023

6/202321.07.2023

Archicom RAP podsumowanie wyceny Archicom 2023 07 20 OST

5/202320.07.2023

Zgłoszenie przez akcjonariuszy projektu uchwały NWZ Archicom zwołanego na dzień 27.07.2023

4/202305.07.2023

Zmiany w porządku obrad NWZA

3/202330.06.2023

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Archicom SA na dzień 27.07.2023 r.

/202323.06.2023

WZA z dnia 23.06.2023r.

2/2023

Uchwały podjęte przez ZWZA Emitenta

1/202324.05.2023

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Archicom SA na dzień 23.06.2023 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Archicom S.A. na dzień 23.06.2023r Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez ZWZ Archicom S.A. w dniu 23.06.2023 Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji wg stanu na dzień 24.05.2023r Formularz pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu na ZWZA Archicom S.A. w dniu 23.06.2023r Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w ZWZ Archicom S.A._udzielonego przez osobę fizyczną Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w ZWZ Archicom S.A._udzielonego przez osobę prawną Wzór oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwa Uchwała Zarządu_propozycja podziału zysku oraz wyznaczenia daty ZWZA_ z dn. 12.05.2023 Uchwała RN nr 1.V.2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej dla WZA za rok obrotowy 2022 Załącznik do uchwały RN nr 1.V.2023 Sprawozdanie RN dla WZA za rok obrotowy 2022 Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w 2022 roku Uchwała RN nr 2.V.2023 w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dot. podziału zysku Uchwała RN nr 3.V.2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok Załącznik do uchwały RN nr 3.V.2023 Sprawozdanie RN z wynagrodzeń członków Zarządu i RN za 2022 rok Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i RN Archicom Uchwała RN nr 4.V.2023 w sprawie zaopiniowania propozycji Zarządu dot. uchwał WZA Sprawozdanie Zarządu z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA za 2022 rok.xhtml Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Archicom za 2022 rok Jednostkowy Raport Roczny Archicom SA za 2022 rok Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Oświadczenie Rady Nadzorczej Archicom S.A Ocena Rady Nadzorczej Archicom S.A.
/202216.12.2022

Uchwały podjęte przez NWZA Emitenta

/2022

Zapis audio-wideo WZA 16.12.2022 r.

/202224.11.2022

Zmiany w porządku obrad NWZA

/202204.11.2022

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Archicom S.A. na dzień 16.12.2022

/202223.06.2022

Zapis audio ZWA 23.06.2022 r.

/202225.05.2022

Sprawozdania za rok 2021

/2022

Uchwały Rady Nadzorczej

/2022

Uchwały Zarządu do przedstawienia na WZA

/2022

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Archicom S.A. na dzień 23.06.2022 r.

/202128.06.2021

Zapis audio ZWZ 24.06.2021r.

/202124.06.2021

Uchwały podjęte przez ZWZ dnia 24 czerwca 2021r.

/202102.06.2021

Zmiany w porządku obrad ZWZ

/202125.05.2021

Uchwały Rady Nadzorczej

Uchwała RN nr 1.V.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej dla WZA z wyników oceny sprawozdań finansowych i z dzia.DOC Załącznik do uchwały RN nr 1.V.2021 Sprawozdanie RN dla WZA z oceny sprawozdań finansowych i z działalności za 2020 rok Uchwała RN nr 2.V.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania RN z działalności w 2020 roku Załącznik do uchwały RN nr 2.V.2021 Sprawozdanie RN z działalności w 2020 r Uchwała RN nr 3.V.2021 w sprawie przyjęcia oceny RN na temat sytuacji Spółki w 2020 roku z uwzględnieniem systemu kont.wew Załącznik do uchwały RN nr 3.V.2021 Ocena RN nt. sytuacji Spółki w 2020 roku Uchwała RN nr 4.V.2021 w sprawie przyjęcia oceny RN dot. wypełniania Załącznik do uchwały RN nr 4.V.20201 Ocena wypełniania przez Archicom obowiązków informacyjnych w 2020 r Uchwała RN nr 5.V.2021 w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dot. podziału zysku za 2020 rok Załącznik Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w 2020 roku Uchwały RN dotyczące rekomendacji RN w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiazków w 2020 roku Uchwała RN nr 12.V.2021 w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu dot. uchwał ZWZ Uchwała RN nr 13.V.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata obrotowe 2019 - 2020 Załącznik do uchwały RN nr 13.V.2021 Sprawozdanie RN z wynagrodzeń za lata 2019- 2020 Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i RN za lata 2019 - 2020 -sig Sprawozdanie Zarządu_ Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA 2020 Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Archicom SA za 2020 rok Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Archicom SA za 2020 rok Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Oświadczenie Rady Nadzorczej Archicom_SA Ocena Rady Nadzorczej Archicom SA
/2021

Uchwały Zarządu do przedstawienia na WZA

/2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24.06.2021r.

/202114.04.2021

Nagranie NWZA dnia 14.04.2021

/2021

Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 14.04.2021

/202116.03.2021

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Archicom SA na dzień 14.04.2021r.

/202001.07.2020

Nagranie WZA z dnia 25.06.2020

/202029.06.2020

Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 25.06.2020

/202027.05.2020

Uchwały Rady Nadzorczej (Zwyczajne Walne Zgromadzenie 25.06.2020)

Uchwała RN nr 1.V.2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy 2019 Załącznik do uchwały RN nr 1.V.2020 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy 2019r., sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA oraz Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy 2019 r. Uchwała RN nr 2.V.2020 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Załącznik do uchwały RN nr 2.V.2020 Sprawozdanie RN z działalności w 2019 roku Uchwała RN nr 3.V.2020 w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Archicom S.A. na temat sytuacji Spółki w 2019 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego Załącznik Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu za 2019 rok Uchwała RN nr 4.V.2020 w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Archicom S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz braku polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w 2019 roku Załącznik do uchwały RN nr 4.V.2020 Ocena Rady Nadzorczej Archicom S.A. dotyczącą sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz braku polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w 2019 roku Uchwała RN nr 5.V.2020 w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2019 Uchwały RN dotyczące rekomendacji RN w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium Uchwała RN nr 14.V.2020 w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Archicom S.A. dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 roku Ocena Rady Nadzorczej Archicom SA Sprawozdanie Zarządu z działalności Sprawozdanie-finansowe-jednostkowe-Archicom-S.A.-za-2019-rok Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-GrupyKapitałowej-Archicom-S.A.-za-2019-rok Sprawozdanie-niezależnego-biegłego-rewidenta-z-badania-rocznego-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego Sprawozdanie-niezależnego-biegłego-rewidenta-z-badania-rocznego-sprawozdania-finansowego
/2020

Uchwały Zarządu (Zwyczajne Walne Zgromadzenie 25.06.2020)

27/05/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 25.06.2020

/201919.06.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 19.06.2019

/201922.05.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 19.06.2019

1. Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA na dzień 19.06.2019 roku 2. Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Archicom SA w dniu 19.06.2019 3. Informacja o liczbie akcji w Archicom SA i liczbie głosów z tych akcji wg stanu na dzień 22.05.2019 4. Formularz pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Archicom SA planowanym w dniu 19.06.2019 5. Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Archicom SA – udzielonego przez osobę fizyczną 6. Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Archicom SA - udzielonego przez osobę prawną 7. Wzór oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwa. a) Uchwała Zarządu nr 1.V.2019 w sprawie wniosku Zarządu dot. podziału zysku Spółki za 2018 rok, dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy b) Uchwała Zarządu nr 2.V.2019 w sprawie uzasadnienia żądania zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM S.A. na dzień 19.06.2019 roku oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad c) Załącznik do uchwały Zarządu nr 2.V.2019 – projekty uchwał na WZA w dniu 19.06.2019 a) Uchwała RN nr 2.V.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy 2018 oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 b) Załącznik do uchwały RN nr 2.V.2019 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy 2018r., sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA oraz Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy 2018 r. oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 c) Ocena przez RN sprawozdań finansowych oraz z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2018 rok d) Uchwała RN nr 3.V.2019 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018 r. e) Załącznik do uchwały RN nr 3.V.2019 Sprawozdanie RN z działalności w 2018 roku f) Załącznik Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu za 2018 rok g) Uchwała RN nr 4.V.2019 w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Archicom S.A. na temat sytuacji Spółki w 2018 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego h) Załącznik do uchwały RN nr 4.V.2019 Ocena Rady Nadzorczej Spółki na temat sytuacji Spółki w 2018 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego i) Uchwała RN nr 5.V.2019 w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Archicom S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz braku polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze j) Załącznik do uchwały RN nr 5.V.2019 Ocena Rady Nadzorczej Archicom S.A. dotyczącą sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz braku polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze k) Uchwała RN nr. 6.V.2019 w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2018, oraz o przeznaczeniu części kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy, dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy za 2018 rok l) Uchwały RN dotyczące rekomendacji RN w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium m) Uchwała RN nr 14.V.2019 w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Archicom S.A. dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 roku 9. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok 2018 10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Archicom SA oraz Grupy Kapitałowej za rok 2018 11. Ocena Rady Nadzorczej Archicom SA . 12. Oświadczenie Rady Nadzorczej Archicom SA 13. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 14. Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe Archicom SA za rok 2018 15. Ocena Rady Nadzorczej Archicom SA . 16. Oświadczenie Rady Nadzorczej Archicom SA 17. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
/2021830.04.2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.05.2018

Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA w dniu 30 maja 2018 roku Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Archicom SA w dniu 30 maja 2018r. Informacja o liczbie akcji w Archicom SA i liczbie głosów z tych akcji wg stanu na dzień 30 kwietnia 2018r. Formularz pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Archicom SA planowanym w dniu 30 maja 2018r. Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Archicom SA - udzielonego przez osobę prawną Wzór oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwa Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Archicom SA - udzielonego przez osobę fizyczną Uchwały Rady Nadzorczej Opinia Zarządu załącznik do uchwały Zarządu nr 2 Załącznik do uchwały nr 6 Rady Nadzorczej sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań za 2017 Sprawozdanie zarządu z działalności Archicom SA oraz Grupy Kapitałowej w 2017 Sprawozdanie finansowe jednostkowe Archicom SA za rok 2017 Oświadczenie Zarządu Spółki Archicom SA do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017 Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Archicom za 2017 rok Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Uchwała Zarządu dotycząca WZA Ocena RN dot. wypełniania przez Archicom ob.infor_.-stos.-ładu-korp. i braku polityki w zakresie dział. charytatywnej Ocena RN nt sytuacji Spółki w 2017 roku Sprawodzanie Komitetu Audytu z działalności za 2017 rok Sprawozdanie RN z działalności w 2017 roku Uchwały RN dot. WZA sprawozdania i oceny z dział. RN i Spółki w 2017 oraz opinia dot. uchwał na WZA Treść-uchwał-podjętych-na-ZWZA-w-dniu-30-05-2018-wraz-z-wynikami-głosowania Nagranie z przebiegu ZWZ
/201718.07.2017

Zapis audio NWZ Archicom S.A. 17.07.2017

/201708.06.2017

Walne zgromadzenie 17.07.2017

/201725.05.2017

Walne zgromadzenie 25.05.2017

/201710.01.2017

Zapis audio NWZ Archicom S.A. 10.01.2017

/201625.11.2016

Walne zgromadzenie 25.11

/201621.06.2016

Zapis audio WZA Archicom S.A. 21.06.2016

/201625.05.2016

Walne zgromadzenie 25.05

Masz pytania? My mamy odpowiedzi!

Zamów kontakt

Bądźmy w kontakcie

Bądźmy w kontakcie

Archicom w mediach społecznościowych

Jesteśmy tam gdzie Ty. Obserwuj nas, żeby zawsze wiedzieć, co nowego planujemy.