Dynamiczny wzrost przychodów Grupy Archicom w I półroczu 2017 r.

 

  • Przychody ze sprzedaży Grupy Archicom wyniosły w I półroczu 2017 r. 118,8 mln zł, a skonsolidowany zysk netto 14,1 mln zł.
  • Deweloper sprzedał w I półroczu 2017 r. 601 mieszkań (ponad 37% więcej niż w I półroczu 2016 r.). Po przejęciu udziałów w mLocum cel sprzedażowy w całym 2017 r. wynosi ok. 1.450 mieszkań.
  • 341 mieszkań przekazanych klientom w I półroczu 2017 r., o 191,5 % więcej niż 117 mieszkań w I półroczu 2016 r.
  • W lipcu 2017 r. zakończony został pierwszy etap transakcji zakupu mLocum, ogólnopolskiego dewelopera realizującego projekty w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi – Archicom nabył 51% akcji tej spółki.
  • Spółka wypłaciła w 2017 r. dywidendę w wysokości 0,80 zł na akcję. W II półroczu 2017 r. planowana jest również wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2017 r. w wysokości 0,23 zł na akcję.

 

 

Pierwsze półrocze 2017 r. było dla nas okresem bardzo intensywnej pracy, której efekty widać zarówno w wynikach sprzedażowych, jak i w działaniach mających na celu rozwój naszej firmy. Sprzedaliśmy ponad 600 lokali, a sfinalizowanie transakcji zakupu mLocum to istotny krok, który przełoży się na dalsze wzrosty sprzedaży i planowane od dawna rozpoczęcie działalności na nowych rynkachmówi Dorota Jarodzka-Śródka, Prezes Zarządu Archicom. Spodziewamy się, że dzięki dobrej sytuacji na rynku pracy, rosnącej sile nabywczej oraz niskim stopom procentowym, popyt na mieszkania powinien utrzymać się na wysokim poziomie także w kolejnych kwartałach. Archicom i mLocum powinny osiągnąć w całym 2017 r. poziom 1.450 sprzedanych lokali dodaje Prezes.

Najważniejsze dane operacyjne i finansowe za I pół. 2017 r.

Opis I pół. 2016 I pół. 2017 Zmiana r/r
Dane operacyjne (szt.)
Sprzedaż mieszkań 438 601 37,2%
Liczba przekazanych mieszkań 117 341 191,5%
Dane finansowe (mln zł)
Przychody 57,0 118,8 108,4%
EBITDA 8,0 18,1 126,0%
EBIT 7,6 17,4 127,8%
Zysk netto 15,9 14,1 -10,8%
Wskaźniki
Marża brutto ze sprzedaży 32,1% 27,7% -4,4 pkt %
Marża EBITDA 14,1% 15,3% 1,2 pkt %
Marża netto 27,8% 11,9% -15,9 pkt %

 

Przychody Grupy wyniosły 118,8 mln zł i były wyższe o ponad 108 % od 57,0 mln zł osiągniętych w I pół. 2016 r. Największy wpływ na wielkość przychodów miała znacząco wyższa liczba przekazań w I pół. 2017 r., w którym klucze do mieszkań otrzymało 341 klientów, czyli niemal trzykrotnie więcej niż rok wcześniej. Marża brutto ze sprzedaży wyniosła 27,7% i była niższa o ponad 4 pkt% od marży brutto osiągniętej w I pół. 2016 r. Różnice w poziomie marży brutto ze sprzedaży w poszczególnych kwartałach wynikają z różnego udziału poszczególnych projektów w przekazaniach. Archicom osiągnął w I pół. 2017 r. 14,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto, który był o blisko 11% niższy od 15,9 mln zł w I pół. 2016 r. Niższy zysk netto w ujęciu rok do roku wynika ze zdarzenia jednorazowego które w I pół. 2016 r. pozytywnie wpłynęło na wyniki.

Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji deweloperskich przekazania podobnie jak w 2016 r., będą zintensyfikowane pod koniec roku. Zarząd spodziewa się przekazania ok. 900 mieszkań w całym 2017 r., a z uwagi na fakt, że spółka rozpoznaje mieszkania w swoich wynikach finansowych dopiero po podpisaniu aktu notarialnego będzie to miało istotny wpływ na przychody i zyski w II pół. 2017 r.

Zakup większościowego pakietu mLocum

W czerwcu 2017 r. Archicom podpisał przedwstępną umowę zakupu łącznie 80% akcji mLocum, ogólnopolskiego dewelopera realizującego projekty w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Wydana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta zgoda na przejęcie tego podmiotu, umożliwiła spółce sfinalizowanie pierwszego etapu transakcji, w ramach którego Archicom nabył 51% akcji spółki mLocum. Zakup pozostałych 29% akcji powinien nastąpić do końca 2018 r. Przejęcie przez Archicom większościowego pakietu akcji mLocum przełoży się na wyniki sprzedażowe spółki w kolejnych kwartałach oraz pozwoli na przyspieszenie planowanego rozwoju na najważniejszych rynkach mieszkaniowych w Polsce.

Jesteśmy liderem wrocławskiego rynku mieszkaniowego, a po zakupie mLocum, który prowadzi aktualnie projekty na wszystkich najważniejszych rynkach deweloperskich poza warszawskim, nasza oferta na koniec lipca 2017 r. liczyła łącznie już prawie 2000 mieszkań. W banku ziemi mieliśmy działki pozwalające na budowę blisko 4.900 mieszkań – mówi Rafał Jarodzki, Wiceprezes Archicom. – Zdywersyfikowana oferta daje nam możliwość zaspokojenia popytu we wszystkich segmentach rynku. Chcemy ją dalej rozwijać i uatrakcyjniać, dlatego cały czas intensywnie poszukujemy nowych działek w całej Polsce. Ważnym wydarzeniem na jesieni będzie wprowadzenie do sprzedaży pierwszych mieszkań w projekcie zlokalizowanym na terenach dawnego Browaru Piastowskiego we Wrocławiu – dodaje.

 

Rosnący bank ziemi i oferta mieszkań

Bank ziemi na dzień przejęcia kontroli nad mLocum pozwalał na realizację łącznie 4.898 lokali. Na jego istotne zwiększenie w ostatnich miesiącach wpłynęło kupno kolejnych działek we Wrocławiu oraz przejęcie mLocum posiadającego w swoim banku ziemi ponad 1.300 mieszkań. Dodatkowo Grupa Archicom we wrześniu kupiła grunt na Krzykach pozwalający na realizację ok. 770 lokali. Grupa planuje zintensyfikowanie działań mających na celu zapewnienie klientom zdywersyfikowanej oferty na wszystkich rynkach działalności, poprzez dalsze zakupy gruntów we Wrocławiu i Krakowie oraz uzupełnienie banku ziemi mLocum w Łodzi, Poznaniu i Trójmieście.

 

Oferta mieszkaniowa Grupy na koniec lipca 2017 r. to około 1 500 mieszkań dostępnych w dziesięciu projektach mieszkaniowych realizowanych przez Archicom we wszystkich dzielnicach Wrocławia oraz 460 lokali w ofercie mLocum w 5 projektach realizowanych w Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu oraz Trójmieście. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Archicom zamierza uzupełnić w 2017 r. ofertę o ok. 1.500 mieszkań. W I półroczu do oferty trafiło już blisko 800 lokali w kolejnych etapach inwestycji Cztery Pory Roku, Księżno, Na Ustroniu, Olimpia Port, River Point i Słoneczne Stabłowice. Na jesieni do oferty, obok projektu na terenach dawnego Browaru Piastowskiego, trafią też apartamenty o podwyższonym standardzie przy ul. Przyjaźni we wrocławskiej dzielnicy Krzyki.

Archicom rozpoczął realizację kompleksu biurowego City Forum zlokalizowanego blisko ścisłego centrum Wrocławia przy ul. Traugutta i Pułaskiego. Projekt będzie realizowany w dwóch etapach w ramach których powstaną dwa 7-kondygnacyjne biurowce klasy A, każdy o powierzchni najmu ok. 12 tys. mkw. City Forum będzie łączyć wysokiej jakości przestrzeń biurową z wielofunkcyjnym centrum zdarzeń. Pierwsi najemcy wprowadzą się pod koniec 2018 r.

Dywidenda

Archicom zgodnie z przyjętą polityką dywidendową wypłacił w czerwcu 2017 r. dywidendę w wysokości 0,80 zł/akcję (18 mln zł). Intencją Zarządu jest także, podobnie jak w 2016 r., wypłacenie akcjonariuszom zaliczki na dywidendę za 2017 r. w wysokości 0,23 zł/akcję (5,4 mln zł).

W tym roku wypłacimy naszym akcjonariuszom prawie 24 mln złotych. Tegoroczna dywidenda razem z planowaną zaliczką na dywidendę za 2017 r. wyniesie w sumie 1,03 zł na akcję i będzie wyższa o ponad 12% od dywidendy wypłaconej w 2016 r. w wysokości 0,92 zł na akcję mówi Paweł Ruszczak, Członek Zarządu Archicom. – W związku z zakupem większościowego pakietu mLocum nie przewidujemy zmian w naszej polityce dywidendowej, zakładającej wypłatę dywidend w wysokości co najmniej 50% skonsolidowanego zysku netto dodaje.