Archicom: 508,2 mln przychodów i 97,8 mln zysku netto w 2019 r.

  • Przychody Grupy wzrosły o 4,9 % r/r, marża brutto ze sprzedaży wyniosła 30,5%
  • Zysk netto wyższy o 74,6%
  • 1.462 sprzedanych lokali, 1.382 podpisane akty notarialne
  • Bank gruntów zabezpiecza budowę ponad 7.300 lokali
  • 46 mln zł dywidendy wypłaconej w 2019 r.

 Za nami kolejny bardzo dobry rok konsekwentnej realizacji przyjętych założeń biznesowych. Osiągnęliśmy rekordowe wyniki sprzedanych i przekazanych lokali, a także najwyższe w historii przychody oraz zysk netto. Rok 2019 był czasem dynamicznych zmian na rynku mieszkaniowym takich jak presje płacowe, wzrost kosztów materiałów budowlanych, ograniczona dostępność atrakcyjnych gruntów. Tylko dobrze przygotowane spółki, działające zwinnie były w stanie poradzić sobie z wyzwaniami rynkowymi i wykorzystać sprzyjającą koniunkturę rynkową. Dodatkowo w Archicomie stale badamy preferencje naszych klientów, a własne studio projektowe przekłada płynące z nich wnioski oraz wiedzę rynkową na opracowywane koncepcje – mówi Dorota Jarodzka-Śródka, prezes zarządu Archicom– W ostatnich latach koncentrowaliśmy się na wzroście działalności poza rodzimym Wrocławiem oraz rozwoju segmentu biurowego. Dobrze wykorzystaliśmy ten czas. Dziś dysponujemy potencjałem w postaci zaangażowanego i kompetentnego zespołu, stabilnej sytuacji finansowej, szerokiej oferty mieszkaniowej oraz atrakcyjnego banku gruntów. Wszystko to daje nam zarówno przewagę w czasach prosperity, jak również pomoże stawić czoła aktualnym zawirowaniom rynkowymKluczowe znaczenie dla całego rynku będzie miał czas trwania perturbacji związanych z panującą pandemią. Popyt na mieszkania chwilowo wyhamował, ale deficyt mieszkaniowy w Polsce cały czas jest duży, co daje mocne podstawy, żeby zakładać, że rynek szybko się odbuduje. Jednym z możliwych scenariuszy może być też wzrost zainteresowania inwestycjami w nieruchomości jako wciąż atrakcyjną i bezpieczną lokatą kapitału – dodaje.

Najważniejsze dane operacyjne i finansowe za 2019 r.

Opis 2019 2018 Zmiana r/r
Dane operacyjne (szt.)
Sprzedaż mieszkań 1 462 1 370 6,7%
Przekazania 1 382 1 329 4,0%
Dane finansowe (mln zł)
Przychody 508,2 484,5 4,9%
EBITDA 120,3 85,9 40,0%
EBIT 117,6 83,8 40,4%
Zysk netto 97,8 56,0 74,6%
Wskaźniki
Marża brutto ze sprzedaży 30,5% 27,3% 3,2 pkt%
Marża EBIT 23,1% 17,3% 5,8 pkt%
Marża netto 19,3% 11,6% 7,7 pkt%

 

Grupa Archicom osiągnęła 508,2 mln zł przychodów, wobec 484,5 mln zł wypracowanych w 2018 r. Marża brutto ze sprzedaży wzrosła o 3,2 pkt% r/r i wyniosła 30,5%. Pozytywnym czynnikiem, który wpłynął na wzrost przychodów o 4,9% i wysoką rentowność była liczba podpisanych aktów notarialnych oraz atrakcyjna struktura przekazań z dużym udziałem wysokomarżowych projektów.

Skonsolidowany zysk netto Grupy Archicom wyniósł 97,8 mln zł i był wyższy o 74,6% od 56,0 mln zł zysku wypracowanego w 2018 r. Wpływ na poziom zysku netto miało m.in. rozpoznanie wzrostu wartości godziwej biurowca City Forum. Grupa osiągnęła 117,6 mln zł zysku operacyjnego, który był wyższy od wyniku EBIT z 2018 r. o 40,4%. Duży wpływ na zysk z działalności operacyjnej miała działalność komercyjna. W 2019 r. zakończona została budowa budynku City One należącego do kompleksu City Forum, a Grupa podpisała też umowę sprzedaży budynku West House 1A.

 Wskaźniki rentowności Grupy utrzymują się na bardzo dobrych poziomach i znacząco wzrosły w porównaniu z poprzednim rokiem. Jesteśmy w bardzo dobrej kondycji finansowej, mamy zabezpieczone zdywersyfikowane źródła finansowania, a wskaźniki zadłużenia pozostają na bezpiecznych poziomach – mówi Artur Więznowski, członek zarządu ds. finansowych.

Archicom pozostaje liderem wrocławskiego rynku mieszkaniowego i jednym z ważniejszych deweloperów w skali całego kraju pod względem liczby sprzedanych mieszkań. Spółka prowadzi także działalność na rynkach w Łodzi, Poznaniu, Trójmieście i Krakowie. W 2019 r. deweloper sprzedał 1.462 lokale i przekazał aktami notarialnymi 1.382 co oznacza wzrost odpowiednio o 7% i 4%. Ogłoszone w lutym 2020 r. cele na ten rok to sprzedaż 1.500-1.700 lokali i podpisanie 1.400-1.600 aktów notarialnych.

W ofercie Grupy znajduje się obecnie ponad 2.000 lokali. W 2019 r. deweloper rozpoczął realizację trzech nowych projektów na terenie Wrocławia: Awipolis, Planty Racławickie i Akacjowy Zakątek oraz inwestycji Poleskie Ogrody w Łodzi, a do sprzedaży trafiły też kolejne etapy inwestycji: Browary Wrocławskie, Cztery Pory Roku, Olimpia Port, Słoneczne Stabłowice, oraz realizowanej w Poznaniu inwestycji Przylesie Marcelin. W 2020 r. planowane jest rozpoczęcie kolejnych etapów realizowanych inwestycji oraz nowych projektów w tym m.in. inwestycji w Trójmieście. Bank ziemi umożliwia aktualnie realizację ponad 7.300 mieszkań. W 2019 roku deweloper zabezpieczył grunty pod budowę około 3.000 mieszkań, z czego prawie 2.000 poza Wrocławiem, na które wydał ponad 157 mln zł.

Grupa Archicom jest też aktywnym uczestnikiem rynku komercyjnego, a strategia Grupy zakłada realizację projektów komercyjnych i ich sprzedaż do inwestorów zewnętrznych. Obecnie realizowany jest zlokalizowany w centrum Wrocławia kompleks City Forum o łącznej powierzchni 24.000 GLA z prestiżową certyfikacją na poziomie LEED Gold. Pierwszy z biurowców – City One o powierzchni ok. 12.000 m2 objęty jest przedwstępną umową sprzedaży. Stopień komercjalizacji budynku City One uwzględniając podpisane umowy i listy intencyjne to aktualnie ponad 90%. W trakcie realizacji jest drugi z budynków – City 2, a zakończenie jego budowy planowane jest na drugą połowę 2020 r. W sierpniu 2019 r. deweloper zawarł umowę sprzedaży budynku biurowego West House 1A wraz z gruntami, których nabywcą została grupa GNT Ventures Properties.