Informacje finansowe

2019 to kolejny bardzo dobry rok konsekwentnej realizacji przyjętych założeń biznesowych. Grupa Archicom osiągnęła rekordowe wyniki sprzedanych i przekazanych lokali, a także najwyższe w historii przychody oraz zysk netto.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

 w tys. zł o ile
nie zaznaczono inaczej
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 508 187 484 474 330 285 282 267 156 584 128 655 115 975 108 085
Zysk brutto ze sprzedaży 154 832 132 317 90 452 78 471 48 200 43 790 30 539 36 525
Marża brutto na sprzedaży 30,5% 27,3% 27,4% 27,8% 30,8% 34,0% 26,3% 33,8%
Zysk operacyjny (EBIT) 117 610 83 789 65 680 44 728 43 087 43 011 24 384 24 284
Marża EBIT 23,1% 17,3% 19,9% 15,8% 27,5% 33,4% 21,0% 22,5%
EBITDA 120 317 85 905 67 264 45 727 44 977 44 036 25 449 25 382
Marża EBITDA 23,7% 17,7% 20,4% 16,2% 28,7% 34,2% 21,9% 23,5%
Zysk brutto 112 672 79 679 67 169 43 443 44 892 39 105 23 834 15 816
Zysk netto 97 830 56 026 57 282 37 312 42 779 37 907 28 318 15 721
Marża netto 19,3% 11,6% 17,3% 13,2% 27,3% 29,5% 24,4% 14,5%
Aktywa razem 1 381 443 1 171 439 1 031 928 714 714 541 686 527 393 477 341 579 272
Aktywa trwałe 278 986 230 510 186 344 183 606 138 848 254 859 209 487 230 391
Aktywa obrotowe 1 102 457 940 929 845 584 531 108 402 838 272 534 267 854 348 881
Zobowiązania długoterminowe 267 937 216 323 211 198 128 450 81 255 162 493 138 124 108 640
Zobowiązania krótkoterminowe 570 066 464 070 347 045 211 586 170 063 119 852 131 119 130 645
Kapitał własny 543 440 491 046 473 685 374 679 290 368 245 048 208 098 339 987
Rentowność aktywów ROA 7,1% 4,8% 5,6% 5,2% 7,9% 7,2% 5,9% 2,7%
Rentowność kapitałów własnych ROE 18,9% 11,6% 13,5% 11,2% 16,0% 16,7% 10,3% 4,6%

* Dane ROE i ROA za I pół. 2015 obliczone na podstawie zysku wykazanego w I pół. 2015. Dane nieporównywalne z danymi za lata 2012-2014 obliczonymi na podstawie całorocznego zysku.

Źródło: Archicom