Obowiązek informacyjny

Dokument przedstawia obowiązek informacyjny, nałożony na Administratora danych osobowych na mocy przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO, które zacznie być stosowane od 25 maja 2018 r.

Spis treści

I. Wstęp

II. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

III.Jakie są wspólne dla wszystkich Administratorów podstawy, cele i okresy przechowywania Twoich danych osobowych?

IV. Jakie są odrębne dla każdego z Deweloperów podstawy, cele i okresy przechowywania Twoich danych osobowych?

V. Kto jest Inspektorem Ochrony Danych Osobowych działającym w imieniu wszystkich Administratorów Twoich danych osobowych?

VII. Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

VII.Kiedy przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych?

VIII.Jakie inne prawa Ci przysługują?
Zgodnie z RODO, przysługują Ci określone prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratorów

IX. Kiedy przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych?

X. Jakie są przesłanki podania przez Ciebie nam Twoich danych osobowych i konsekwencje ich niepodania?

XI. Czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

XII.Jak możesz się z nami skontaktować w celu realizacji wszystkich Twoich praw?

 

I.Wstęp

Szanowny Kliencie,

w związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – RODO, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych przez spółki z grupy Archicom.

Naszą intencją zawsze było i jest, aby ochronę prywatności naszych Klientów traktować priorytetowo. W tym celu podejmujemy wszelkie konieczne organizacyjne i techniczne środki, aby przetwarzanie danych odpowiadało nie tylko wymogom prawnym, ale także odzwierciedlało najlepsze standardy w zakresie ochrony danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez spółki z grupy Archicom.

 

II.Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorami Twoich danych osobowych są:

 1. Archicom S.A. z siedzibą przy ul. Liskego 7, 50-345 Wrocław
  oraz
 2. Deweloperzy, czyli spółki odpowiadające za poszczególne inwestycje budowlane, których pełna lista jest zamieszczona i aktualizowana pod adresem https://www.archicom.pl/lista-deweloperow.

 

 

III.Jakie są wspólne dla wszystkich Administratorów podstawy, cele i okresy przechowywania Twoich danych osobowych?

Administratorzy częściowo wspólnie ustalają cele i środki przetwarzania danych osobowych i w tym zakresie dochodzi do współadministrowania przez nich Twoimi danymi. W tabeli poniżej wskazano cele przetwarzania.

W każdym przypadku Administratorzy dokładają starań, aby zakres przetwarzanych Twoich danych osobowych był minimalny i adekwatny do wskazanych poniżej celów przetwarzania.

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania – w relacji do celu przetwarzania Okresy przechowywania danych osobowych lub kryteria ich ustalania – w relacji do celu przetwarzania
1 Marketing bezpośredni produktów i usług Administratorów inny niż polegający na  przesyłaniu informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących. Przykładowo: karty rabatowe, upominki, programy lojalnościowe czy wysyłanie okazjonalnych upominków lub kartek świątecznych na adres korespondencyjny lub adres e-mail. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes w postaci  możliwości reklamy, promocji i oferowania produktów i usług. Od momentu zebrania danych do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, o którym mowa w punkcie VII, nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat od ostatniej aktywności użytkownika w związku z działaniami marketingowymi.
2 Przesyłanie – na podstawie Twojej zgody –  informacji handlowych o produktach i usługach Administratorów lub ich  Partnerów handlowych oferujących produkty i usługi powiązane z ofertą Administratorów, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, takich jak wiadomości tekstowe (SMS), wiadomości multimedialne (MMS) oraz poczta elektroniczna (e-mail). Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – przetwarzanie danych osobowych za zgodą. Od momentu uzyskania zgody do czasu jej cofnięcia, nie dłużej jednak niż przez okres  pięciu lat od  ostatniej aktywności użytkownika w związku z działaniami marketingowymi.
3 Wykorzystywanie – na podstawie Twojej zgody – telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratorów lub ich  Partnerów handlowych oferujących produkty i usługi powiązane z ofertą Administratorów. Przykładowo:  rozmowy z konsultantem, Twoim doradcą lub przedstawicielem Grupy Archicom. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego –  przetwarzanie danych osobowych za zgodą. Od momentu uzyskania zgody do czasu jej cofnięcia, nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat od ostatniej aktywności użytkownika w związku z działaniami marketingowymi.
4 Rozliczanie efektów działań Partnerów Administratorów w ramach oferowanych przez nich produktów i usług powiązanych z produktami i usługami Administratorów. Przykładowo: rozliczenia współpracujących z Grupą Archicom pośredników, firm od wykończenia pod klucz, doradców finansowych. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes w postaci  możliwości weryfikacji współpracy z partnerami biznesowymi. Od momentu zebrania danych do czasu wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w punkcie VII, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat od ostatniej aktywności użytkownika w związku z działaniami marketingowymi.
5 Analizy danych dla lepszego doboru usług i produktów do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach. Przykładowo: badań dotyczących Twojej oceny współpracy z Archicomem, jakości produktów i obsługi. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratorów polegający na możliwości lepszego doboru usług do potrzeb Klientów, ogólnej optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowaniu wiedzy o Klientach. Od momentu zebrania danych do czasu wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w punkcie VII, nie dłużej jednak niż przez okres siedmiu lat od ostatniej aktywności użytkownika w związku z działaniami marketingowymi.
6 Przeprowadzenie akcji, konkursów lub loterii o charakterze marketingowym, promocyjnym i reklamowym, których przebieg reguluje umowa lub regulamin. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO –  przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Od momentu zebrania danych w związku z planowanym zawarciem lub zawarciem umowy dotyczącej danej akcji, konkursu lub loterii, do czasu jej rozstrzygnięcia.
7 Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z działań o charakterze marketingowym, promocyjnym i reklamowym. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. Okres przedawnienia roszczeń wynikających z łączących nas stosunku prawnych (w tym umów), oraz 6 miesiący od zakończenia tego okresu – w związku z możliwością zgłoszenia roszczenia w ostatniej chwili.
8 Rozliczenie należności publicznoprawnych (w tym podatków) związanych z działaniami marketingowymi, promocyjnymi i reklamowymi. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO z związku z przepisami podatkowymi nakładającymi obowiązki podatkowe –  przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Przetwarzanie przez okres potrzebny do wypełnienia obowiązku podatkowego i złożenia w tym zakresie odpowiednich deklaracji podatkowych oraz weryfikacji przez organy administracji skarbowej.
9 Archiwizowanie dla zabezpieczenia i przechowania dokumentów księgowych przez okresy wskazane przez Ustawę o rachunkowości. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 Ustawy o rachunkowości. Co do zasady przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.

 

    IV.Jakie są odrębne dla każdego z Deweloperów podstawy, cele i okresy przechowywania Twoich danych osobowych?

 

Deweloperzy – spółki należący do Grupy Archicom i odpowiadające za poszczególne inwestycje mieszkaniowe – realizują też odrębne cele przetwarzania danych osobowych swoich Klientów.

UWAGA: Twoje dane w zakresie poniżej opisanym przetwarza wyłącznie Deweloper, u którego nabyłeś nieruchomość.

Lp. Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania – w relacji do celu przetwarzania Okresy przechowywania danych osobowych lub kryteria ich ustalania – w relacji do celu przetwarzania
1 Zawarcie i wykonywanie umowy rezerwacyjnej, deweloperskiej, przedwstępnej i sprzedaży nieruchomości, w tym kontakt w sprawie zawarcia umowy, odbioru nieruchomości i rozliczenia kosztów ich nabycia. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO –  przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Od momentu zebrania danych osobowych związanych z zawartą umową do czasu jej wykonania lub rozwiązania.
2 Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z rękojmi sprzedanej nieruchomości. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie następuje przez okres, w jakim możliwe jest stwierdzenie wady nieruchomości (co do zasady 5 lat od daty przekazania nieruchomości) oraz 6 lat w przypadku roszczeń na zasadach ogólnych, czas przewidziany na dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi (co do zasady 1 rok od dnia stwierdzenia wady) oraz czas potrzebny na rozpatrzenie tych roszczeń.
3 W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami innymi niż związane z rękojmią rzeczy sprzedanej. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Okres przedawnienia roszczeń wynikających z łączących nas stosunku prawnych (w tym umów), oraz dodatkowych sześciu miesięcy od zakończenia tego okresu – w związku z możliwością zgłoszenia roszczenia w ostatniej chwili.

 

4 Rozliczenie należności publicznoprawnych (w tym podatków) związanych z procesem sprzedaży nieruchomości. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO z związku z przepisami podatkowymi nakładającymi obowiązki podatkowe –  przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Przetwarzanie przez okres potrzebny do wypełnienia obowiązku podatkowego i złożenia w tym zakresie odpowiednich deklaracji podatkowych oraz weryfikacji przez organy administracji skarbowej.
5 Archiwizowanie dla zabezpieczenia i przechowania dokumentów księgowych przez okresy wskazane przez Ustawę o rachunkowości. Art. 6 ust. 1 lit. C RODO w związku z art. 74 Ustawy o rachunkowości. Co do zasady przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.

 

V.Kto jest Inspektorem Ochrony Danych Osobowych działającym w imieniu wszystkich Administratorów Twoich danych osobowych?

W ramach grupy przedsiębiorstw Archicom wyznaczyliśmy jednego Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:

 1. pisemnie na adres korespondencyjny: Archicom S.A. ul. Liskego 7 50-345 Wrocław,
 2. pod adresem e-mail: abi@archicom.pl.

VI.Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

 1. W ramach realizacji naszych zadań i celów Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do różnych odbiorców danych osobowych, z którymi współpracujemy na co dzień. W tabeli poniżej przedstawiamy spis kategorii tych odbiorców.
Kategorie odbiorców danych osobowych

1.Inni Administratorzy

2.Partnerzy Administratorów – firmy oferujące usługi i produkty towarzyszące dla usług Administratorów, w tym usługi doradztwa finansowego w zakresie nabywania nieruchomości.

3.inne spółki powiązane z grupy Archicom realizujące dla Administratorów usługi:

a. wsparcia sprzedaży,

b. biurowe,

c. księgowe,

d. teleinformatyczne,

e. projektowe,

f. budowlane,

g. związane z utrzymaniem nieruchomości lub naprawą usterek.

4.podmioty spoza grupy Archicom realizujące dla Administratorów usługi wspierające procesy biznesowe, a w szczególności firmy:

a. projektowe i budowlane,

b. notarialne,

c. świadczące usługi teleinformatyczne,

d. ochroniarskie świadczące dla Administratora usługi z zakresu ochrony osób i mienia,

e. doradcze, w szczególności w zakresie obsługi prawnej lub finansowej,

f. organizujące wydarzenia związane ze sprzedażą nieruchomości,

g. wspierające marketing produktów i usług administratora.

 1. Administratorzy nie udostępniają danych osobowych do tak zwanych państw trzecich, tj. do Państw spoza Europejskiego obszaru Gospodarczego.
 2. Administratorzy nie udostępniają danych osobowych do organizacji międzynarodowych.

 

VII.Kiedy przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych?

 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które oparte jest na uzasadnionych interesach Administratorów. Chodzi tu o wszystkie te cele przetwarzania wskazane w tabelach powyżej, gdzie w kolumnie podstawy przetwarzania wskazano art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane opisane w wyżej wskazanych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W związku z powyższym prosimy Cię o uzasadnienie Twojego sprzeciwu tak, abyśmy mogli poznać Twoją szczególną sytuację i aby możliwe było nasze ustosunkowanie się do niej.
 3. Dołożymy wszelkich starań, abyś jak najszybciej otrzymał informację o podjętych przez nas działaniach w związku z Twoim sprzeciwem, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania. W szczególnych sytuacjach, gdy Twój sprzeciw będzie miał skomplikowany charakter, lub gdy będzie złożony razem z innymi żądaniami, zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia wskazanego wyżej terminu o kolejne dwa miesiące. Zostaniesz o tym poinformowany w ciągu miesiąca od otrzymania przez nas Twojego żądania.
 4. Jeżeli Twój sprzeciw dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych we wskazanych wyżej celach na potrzeby marketingu bezpośredniego, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym zakresie bez wnikania w zasadność Twojego sprzeciwu. W tej sytuacji, nie jest wymagane abyś uzasadniał swój sprzeciw.
 5. Wykonanie Twojego prawa do sprzeciwu jest wolne od opłat.
 6. Twój sprzeciw, możesz nam przedstawić:
  1. pisemnie na adres korespondencyjny: Archicom S.A. ul. Liskego 7 50-345 Wrocław,
  2. pod adresem e-mail: abi@archicom.pl.

 

VIII.Jakie inne prawa Ci przysługują?

Zgodnie z RODO, przysługują Ci określone prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratorów.

 

 1. Prawo dostępu do danych osobowych

Prawo dostępu do danych osobowych polega na tym, że jesteś uprawniony do uzyskania od Administratorów:

 1. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Ciebie dotyczące,
 2. a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu oraz informacji o okolicznościach przetwarzania tych danych.

 

 1. Prawo do sprostowania danych osobowych

Prawo do sprostowania danych polega na żądaniu przez osobę, której dane dotyczą:

 1. sprostowania nieprawidłowych (nieprawdziwych) danych osobowych;
 2. uzupełnienia niekompletnych (niepełnych) danych osobowych.

Żądając sprostowania powinieneś wykazać, ze dane osobowe Ciebie dotyczące są nieprawidłowe lub niekompletne.

Brak sprostowania lub uzupełnienia danych przez Administratora, uprawnia Cię do zwrócenia się do organu nadzorczego z wnioskiem o nakazanie administratorowi danych zadośćuczynienia żądaniu.

 1. Prawo do usunięcia danych

Prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) polega na możliwości żądania usunięcia danych osobowych przez Administratorów, jeżeli:

 1. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. cofniesz zgodę na przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 4. Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy;
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku, które nie ukończyło 16 lat.

Masz też możliwości żądania, aby Administratorzy poinformowali innych administratorów danych, którym przekazali Twoje dane osobowe, że żądasz, by również ci inni Administratorzy usunęli wszelkie łącza do tych danych i kopie tych danych osobowych.

Usunięcie danych powinno polegać na zniszczeniu danych osobowych (lub nośników, na jakich znajdują się dane) lub takiej modyfikacji danych osobowych, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą (np. zaczernienie).

Prawo do bycia zapomnianym doznaje jednak wyjątków opisanych w RODO. Zgodnie z RODO prawo to nie ma zastosowania, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne między innymi do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, jak i do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Ograniczenie przetwarzania polega na ograniczeniu przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.

Administratorzy Twoich danych osobowych są zobowiązani do ograniczenia przetwarzania danych w  następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych lub wniesiesz sprzeciw – na okres pozwalający Administratorom sprawdzić prawidłowość danych lub rozpatrzyć sprzeciw;
 2. przetwarzanie będzie niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwisz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Administratorzy nie będą już potrzebować Twoich danych osobowych do ustalonych przez nich celów przetwarzania, ale Ty uznasz, że są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 1. Prawo do przenoszenia danych

Prawo do przenoszenia danych polega na tym, że posiadasz uprawnienie do:

 1. otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego;
 2. przesłania tych danych innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Prawo do przenoszenia danych znajduje zastosowanie wtedy, gdy:

 1. przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz
 2. jeżeli dane pochodzą od Ciebie,
 3. a także przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,
 4. albo, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody.

 

 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W każdym przypadku, gdy uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratorów narusza RODO, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce takim organem będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

IX.Kiedy przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych?

 1. W każdym przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratorów na podstawie Twojej zgody, masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.
 2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Wycofać zgodę możesz:
  1. pisemnie na adres korespondencyjny: Archicom S.A. ul. Liskego 7 50-345 Wrocław,
  2. pod adresem e-mail: abi@archicom.pl.

 

X.Jakie są przesłanki podania przez Ciebie nam Twoich danych osobowych i konsekwencje ich niepodania?

Podanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Jest tak szczególnie wtedy, gdy dane przekazujesz nam wyrażając jednocześnie zgodę na przetwarzanie. Niemniej w sytuacji, gdy Twoje dane są nam potrzebne w celu zawarcia i wykonywania umowy, konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości zawarcia umowy. W szczególności dotyczy to umów związanych z nabywaniem nieruchomości  – rezerwacyjnych, deweloperskich, przedwstępnych lub sprzedaży nieruchomości.

 

XI.Czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

Decyzje, jakie podejmujemy wobec Twojej osoby, w szczególności oferty, jakie Ci przedstawiamy lub reklamy jakie do Ciebie adresujemy, nie opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, Twoich danych osobowych.

 

XII.Jak możesz się z nami skontaktować w celu realizacji wszystkich Twoich praw?

 1. W celu realizacji swoich praw związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, możesz się z nami skontaktować:
  1. pisemnie na adres korespondencyjny: Archicom S.A. ul. Liskego 7 50-345 Wrocław,
  2. pod adresem e-mail: abi@archicom.pl.
 2. Prowadzona komunikacja jest wolna od opłat. Jeżeli Twoje żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administratorzy mogą:
 3. pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo
 4. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.