ABC mieszkańca

Jesteś naszym Klientem zarówno przed, jak i po odbiorze mieszkania, dlatego poniżej przedstawiamy podstawowe informacje, dotyczące formalności związanych z zamieszkaniem w nowym miejscu.

I. Po odbiorze mieszkania

Zameldowanie
Obowiązek meldunkowy dotyczy osób, które zamieszkują pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania (Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych). W celu dokonania formalności związanych z zameldowaniem na pobyt stały w nowym mieszkaniu, należy wymeldować się z dotychczasowego miejsca stałego pobytu. Stosowne druki wydaje Biuro Meldunkowe, mające siedzibę w Urzędzie Miasta. W Urzędzie należy również przedłożyć przedwstępną umowę kupna i protokół odbioru mieszkania.

Złożenie wniosku o wydanie NIP 3
Zmiana miejsca zameldowania wymaga zawiadomienia przez podatnika Urzędu Skarbowego o zmianie tych danych. W tym celu należy dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego poprzez złożenie w Urzędzie Skarbowym formularza NIP-3. Formularz ten należy dostarczyć w ciągu 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych podatnika. Obowiązek aktualizacji danych wynika z art. 9 ust. 1 o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Ubezpieczenie mieszkania
Do czasu zawiązania się wspólnoty mieszkaniowej nieruchomość ubezpieczona jest przez Archicom od ognia i innych zdarzeń losowych w firmie ubezpieczeniowej na wartość odtworzeniową budynku wraz z jego urządzeniami technicznymi. Ubezpieczenie to nie obejmuje jednak swoim zakresem elementów wykończenia wnętrz, takich jak kafle, panele, podłogi, powłoki malarskie itp., a także szkód powstałych w wyniku działań osób użytkujących lokale.
W związku z powyższym, każdy właściciel w momencie przejęcia lokalu powinien go niezwłocznie ubezpieczyć. Własną polisą warto również ubezpieczyć meble, sprzęt i inne elementy wyposażenia mieszkania, a także komórkę lokatorską i miejsce postojowe.

II. Administracja osiedla

Już na etapie projektowania osiedla myślimy o jego przyszłym użytkowaniu przez mieszkańców. Wtedy też kalkulujemy wszystkie koszty związane z eksploatacją mieszkania i części wspólnych. Dzięki temu nasi Klienci mają zagwarantowany serwis osiedla i określone koszty już na etapie podpisywania umowy. Natomiast w momencie odbioru kluczy do mieszkania administrator sprawuje pieczę nad całą nieruchomością. To administrator posiada pełną dokumentację techniczną osiedla, zajmuje się dorabianiem kluczy do części wspólnych, pilotów do bram i szlabanów, utrzymaniem czystości na nieruchomości oraz zapewnieniem jej sprawnego funkcjonowania. Również administrator prowadzi wszelkie rozliczenia związane z eksploatacją mieszkania i kosztami utrzymania części wspólnych.

III. Aktywowanie mediów w mieszkaniu

Zapewnienie dostawy energii elektrycznej i montaż liczników elektrycznych
Umowę o dostawę energii elektrycznej do lokalu należy podpisać w zakładzie energetycznym (EnergiaPro, Tauron). Potrzebne są do tego zaświadczenie o prawie do lokalu, które wydaje Archicom, protokół odbioru lokalu mieszkalnego oraz dowód osobisty. W umówionym terminie przybędzie monter i założy licznik.

Telefony
W celu dokonania zamówienia na instalację telefonu u operatora konieczne jest dysponowanie dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu. Dokumentem tym może być akt notarialny nabycia nieruchomości, umowa najmu, umowa z deweloperem itp. Ponadto należy również okazać dokument tożsamości. W przypadku TP S.A. należy wypełnić druk zamówienia, który można pobrać w siedzibie firmy lub ze strony internetowej TP S.A.
Czas oczekiwania na przyłączenie, po rozpoznaniu przez operatorów jego warunków technicznych, wynosi około dwóch tygodni.

Telewizja satelitarna
Standardowo wyposażamy nasze budynki w instalację umożliwiającą odbiór TV naziemnej, TVSat i sygnału radiowego. Aby odbierać sygnał telewizji naziemnej (standardowy pakiet kanałów), nie jest potrzebne żadne dodatkowe urządzenie. To samo dotyczy sygnału radiowego. Natomiast odbiór sygnału niekodowanego telewizji satelitarnej jest możliwy po zakupieniu tunera telewizji satelitarnej. Aby odbierać sygnał kanałów kodowanych, niezbędny jest zakup dekodera i podpisanie umowy z jednym z wielu operatorów, np. Platformą „n”, Cyfrowym Polsatem, Cyfrą+ itp. Instalacja zapewnia również techniczne możliwości podłączenia budynków do sieci operatorów telewizji kablowej i odbioru oferowanego zestawu kanałów, po podpisaniu indywidualnej umowy.

Internet
Zgodnie z ustawą deweloper ma obowiązek zapewnić mieszkańcom dostęp do szerokopasmowego Internetu. Ten obowiązek realizowany jest przez budowę odpowiedniej instalacji (w ramach instalacji teleinformatycznej) z uniwersalnymi gniazdkami teleinformatycznymi w każdym pokoju jako standardem. Generalnie, na każdym osiedlu, już w momencie wprowadzenia się, istnieje możliwość podpisania z konkretnym, działającym operatorem internetowym umowy indywidualnej na dostawę Internetu. Oczywiście w każdym momencie działające wspólnoty mieszkaniowe mogą podjąć decyzję o zmianie operatora lub podpisać umowę na działalność dodatkowego operatora.

IV. Stajesz się właścicielem

Akt własności
Archicom zorganizuje cały proces. Przygotuje wzór umowy, zaprosi do notariusza. Po podpisaniu aktu notarialnego, w którym następuje ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego zakupu, kupujący staje się częścią lokalnej społeczności oraz członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Zgodnie z Ustawą z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, właściciel lokalu, a zarazem mieszkaniec, ma pewne prawa i obowiązki związane z prawem do użytkowania zarówno samego mieszkania, jak i części wspólnych budynku. We własnym, dobrze pojętym interesie powinien więc zapoznać się z treścią tej ustawy, a także z przygotowaną przez firmę Archicom Instrukcją użytkowania mieszkania.

Zgłoszenie zakupu nieruchomości w Urzędzie Miasta
Nabycie lokalu mieszkalnego, będącego odrębną własnością, wiąże się z obowiązkiem uiszczania podatku od nieruchomości. Zgodnie z Ustawą z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, właściciel nieruchomości będący osobą fizyczną, w ciągu 14 dni od jej nabycia (podpisania aktu notarialnego), ma obowiązek złożyć właściwemu organowi podatkowemu odpowiedni formularz w Urzędzie Miasta, na terenie którego położona jest ta nieruchomość.

Wspólnota mieszkaniowa
Wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Powstaje ona z mocy prawa w momencie wyodrębnienia pierwszego lokalu.
Do podstawowych obowiązków właściciela należy utrzymanie lokalu w należytym stanie, ponoszenie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, korzystanie z niej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli, przestrzeganie porządku domowego oraz współdziałanie w ochronie wspólnego dobra. Właściciele są ponadto zobligowani do pokrywania kosztów zarządu nieruchomością wspólną w formie miesięcznej zaliczki.

Właściciele lokali we wspólnocie mieszkaniowej mają prawo do korzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem. Zgodnie z Ustawą o własności lokali, częściami wspólnymi w nieruchomości są: działka, na której posadowiony jest budynek; urządzenia, instalacje i wyposażenie budynku oraz części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, jak np. klatka schodowa czy korytarz.
O wszystkich sprawach dotyczących Wspólnoty decydują właściciele w drodze głosowania. W imieniu Wspólnoty działa wybrany przez ogół członków Zarząd, który samodzielnie podejmuje czynności zwykłego zarządu. Czynności przekraczające zwykły zarząd wymagają ich uchwalenia większością głosów, liczoną według wielkości udziałów. W przypadku budynków wielorodzinnych powoływany jest ponadto profesjonalny zarządca, który dba o prawidłową eksploatację budynku i utrzymanie porządku na terenie nieruchomości wspólnej.

V. Telefony kontaktowe i alarmowe

AMD Zarządca Nieruchomości s.c.
tel.  071 75 00 450
e- mail: vivaldiego4@amd.wroc.pl

Należy szczególnie zwrócić uwagę na fakt, że zarządca jest do dyspozycji mieszkańców w godzinach pracy 8:00–16:00. Poza nimi, w sytuacji zagrożenia lub awarii, należy zwrócić się zawsze do instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i pomocy w sytuacjach awaryjnych.

Pogotowie ratunkowe 999
Policja 997
Straż Pożarna 998
Straż Miejska 986 lub 696 805-878
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie MPWiK 994