Przyjazna umowa

Jakie są najważniejsze terminy w umowie z deweloperem?

Umowa deweloperska

Dobrze skonstruowana umowa deweloperska stwarza kupującemu możliwość doprecyzowania i uzupełnienia informacji o wybranym mieszkaniu, osiedlu i deweloperze. Jest źródłem informacji na temat tego, jakie relacje będą nas z nim wiązać. Informuje również o tym, co i od kogo kupujemy. Dlatego warto się z nią zapoznać przed dokonaniem ostatecznego wyboru mieszkania –  jest ona  skarbnicą wiedzy, umożliwiającą uporządkowanie informacji na temat przedstawionej oferty przez dewelopera. Dobra umowa deweloperska to również gwarancja bezpieczeństwa zakupu mieszkania.

Bogata treść umowy stwarza możliwości szczegółowego uregulowania wszystkich ważnych kwestii na każdym etapie realizacji inwestycji. Jednak należy zadbać, aby nie znalazły się w niej tzw. klauzule niedozwolone, które będą niekorzystne dla kupującego.

PRZESTRZEGAMY KODEKSU DOBRYCH PRAKTYK, nie stosujemy klauzul niedozwolonych

W celu wykluczenia niedozwolonych zapisów zweryfikuj zawarte w umowie sformułowania z wytycznymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz standardami Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Wzorzec umowy Archicomu był sprawdzany przez UOKiK, a dział prawny naszej firmy na bieżąco weryfikuje wykaz klauzul niedozwolonych, aby żaden z naszych zapisów nie naruszał prawnie interesów Klientów.

Dodatkowo, jako członek PZFD, zobowiązani jesteśmy do przestrzegania Kodeksu Dobrych Praktyk. Zakłada on wzajemne zasady partnerskie, co znajduje odzwierciedlenie w naszych zapisach umowy zabezpieczających interesy Klienta oraz gwarantujących równość stron.

Przyjazny deweloper

Przyjazny deweloper nie wyklucza także negocjacji treści umowy i możliwości jej konsultacji z prawnikiem. Modyfikacji zapisów deweloper może dokonać jedynie w zakresie, w jakim zmiany te nie stanowią zagrożenia dla całości inwestycji i jej bezpieczeństwa. Rzetelny deweloper ma bowiem na względzie dobro wszystkich klientów i bezpieczeństwo całego przedsięwzięcia.

Przed zawarciem umowy deweloper powinien ponadto udostępnić prospekt informacyjny, dzięki któremu zapoznasz się zarówno ze stanem formalno-prawnym firmy i prowadzonej inwestycji jak i informacjami dotyczącymi najbliższej zabudowy i otoczenia. Treści zawarte w prospekcie muszą być aktualne na moment zawarcia umowy.

Zanim podpiszesz umowę, dokładnie przeanalizuj jej treść, aby zrozumieć postanowienia w niej zawarte.

Co powinna zawierać dobrze skonstruowana umowa?

  • Jasno określony przedmiot umowy, czyli numer mieszkania i pomieszczeń przynależnych wraz z opisem i powierzchnią, szczegółowo rozpisany w formie załącznika standard wykończenia mieszkania i nieruchomości wspólnej oraz rzut lokalu mieszkalnego.
  • Jednoznaczne określenie ceny zakupu, z podziałem na elementy składowe oraz warunki płatności – ważne jest, czy deweloper gwarantuje cenę ostateczną, czy też zakłada możliwość jej zmiany w trakcie realizacji umowy. Firmy zorientowane na klienta są elastyczne, nie narzucają sztywno sposobów płatności, lecz dostosowują je do indywidualnych potrzeb i możliwości kupującego.
  • Jednoznaczne określenie istotnych dla klienta, a wiążących dla dewelopera terminów: zakończenia budowy, odbioru mieszkania, podpisania aktu notarialnego. Konieczne jest, aby wskazana była konkretna data, a nie termin przybliżony. Sprawdź, czy deweloper asekuruje się zapisami o możliwości przesunięcia istotnych terminów, i jakie są tego powody.
  • Sposób obliczania powierzchni użytkowej lokalu oraz rozliczania różnic obmiarowych – powierzchnia, zawarta w umowie i za którą płacisz, przeważnie różni się od faktycznej, ustalonej na podstawie obmiaru powykonawczego. Bardzo istotna jest zatem informacja, jaką normę do liczenia powierzchni zastosował deweloper, oraz na jakich zasadach odbędzie się ewentualne rozliczenie finansowe.
  • Opis procedur odbioru mieszkania – umowa powinna zapewniać klientowi możliwość wcześniejszego wejścia na budowę w celu zweryfikowania prowadzonych prac, a także udostępnienie dokumentacji projektowej. Pozwoli ona przygotować się do odbioru lokalu. Ważne jest, aby zagwarantowany był odbiór przy świetle dziennym, a klient miał możliwość zaproszenia na odbiór niezależnego inspektora.
  • Opis warunków rękojmi i gwarancji – rękojmia przysługuje obligatoryjnie, co wynika z kodeksu cywilnego, natomiast gwarancja jest udzielana dobrowolnie przez dewelopera na ustalony przez niego okres. Zwróć uwagę, jakie zasady obowiązują w danej umowie odnośnie terminów i zasad usuwania usterek.
  • Zapis o karach umownych za przekroczenie terminu zakończenia budowy, odbioru mieszkania czy zawarcia aktu notarialnego. Istotne jest, czy w zakresie kar umownych umowa przewiduje równość stron. Czy prawa strony kupującej i sprzedającej są na równi określone i chronione? Przykładowo, kary umowne za nieterminowe oddanie mieszkania przez dewelopera powinny być adekwatne do kar za opóźnienie płatności przez klienta.
  • Określenie możliwości i warunków dokonywania przez klienta zmian w aranżacji mieszkania i standardzie wykończenia – jeżeli zaawansowanie inwestycji na to pozwala, umowa powinna określać możliwy do wykonania zakres zmian, ich koszt, sposób i termin ich rozliczenia.
  • Warunki odstąpienia klienta od umowy – umowa powinna zakładać taką możliwość i jasno określać zasady rozwiązania umowy. W jaki sposób i w jakim terminie nastąpi zwrot wpłaconych przez klienta środków finansowych? Upewnij się, jakie deweloper potrąca z tego tytułu kary umowne bądź prowizję.
  • Ważny załącznik – umowa administracyjna – wraz z umową sprzedaży powinna zostać zawarta umowa o administrowanie nieruchomością. Stanowi ona istotny element całej transakcji, gdyż wiąże się z kosztami utrzymania mieszkania i nieruchomości wspólnej, które będziesz ponosić po odbiorze mieszkania. Fakt ten często pomijany jest przy podpisywaniu umowy sprzedaży. Wielu klientów myśli przede wszystkim o sfinansowaniu zakupu mieszkania, odkładając na dalszy plan analizę jego utrzymania. Możliwość jednoczesnego zawarcia obu umów świadczy o trosce dewelopera o dobro klientów nie tylko w momencie zakupu lokalu, ale i po jego odbiorze. To ważne, by nieruchomość była dobrze utrzymywana i nie traciła na wartości. Do czasu powstania wspólnoty mieszkaniowej administrację nieruchomością powinien zapewnić deweloper bądź wybrany poprzez przez niego zarządca, który ustali koszty z dostawcami mediów i innymi służbami. Później wspólnota powinna mieć prawo do wyboru własnego administratora oraz zmiany kosztów i zakresu administrowania.