Odbiór mieszkania

Przed odbiorem

Szczególny moment
Odbiór mieszkania to moment szczególnie ważny. Przez cały proces inwestycyjny przygotowujemy się do tego, by odbiór kluczy przez Klienta był źródłem radości i satysfakcji z właściwie podjętej decyzji zakupu, wyjątkowym momentem, otwierającym drogę do wprowadzenia się do upragnionego mieszkania.

Termin
O dacie i godzinie odbioru powiadamiamy Klienta pisemnie z odpowiednim wyprzedzeniem. W razie gdyby wyznaczony przez nas termin nie odpowiadał Klientowi, możliwa jest jego zmiana.

Odbiór

Odpowiednie warunki
Lokal zostaje Klientowi przekazany przez przedstawiciela pionu technicznego firmy Archicom. Odbiór mieszkania odbywa się zawsze przy świetle dziennym. Klient uprawniony jest do skorzystania przy odbiorze z pomocy fachowca z dziedziny budownictwa.

Czynności odbiorcze
W trakcie odbioru Klient ocenia zgodność wykonania mieszkania z warunkami zawartymi w przedwstępnej umowie sprzedaży oraz sprawdza pod względem technicznym poprawność (jakość) wykonania. Ewentualne zastrzeżenia co do jakości prac, zgłoszone przez Klienta, wpisywane są do protokołu zdawczo-odbiorczego. W trakcie odbioru dokonuje się także spisu numerów i stanów liczników wody ciepłej, zimnej oraz centralnego ogrzewania. Pracownik Archicomu przedstawia sposób otwierania okien, korzystania z głowic termoregulacyjnych itp.

Podpisanie protokołu
Po dokonaniu oględzin Strony podpisują protokół przekazania mieszkania. W razie wystąpienia usterek, które nie uniemożliwiają Klientowi przystąpienia do prac wykończeniowych bądź do użytkowania lokalu, zostają one wpisane do protokołu wraz z podaniem terminu ich usunięcia.

Nowy termin odbioru
W przypadkach, gdy w lokalu występują usterki, które uniemożliwiają Klientowi przystąpienie do prac wykończeniowych, Klient ma prawo odmówić odbioru mieszkania. Strony umawiają się wówczas na ponowny odbiór lokalu po usunięciu usterek, w terminie zgodnym z przedwstępną umową sprzedaży.

Przy odbiorze mieszkania

Klucze
Po podpisaniu protokołu odbioru, Klient otrzymuje komplet kluczy do mieszkania oraz do części wspólnych budynku. Jeśli przedmiotem odbioru było miejsce parkingowe w garażu lub komórka lokatorska – również pilot do bramy garażowej oraz klucz do komórki lokatorskiej.

Dokumenty
Klient otrzymuje również rzut mieszkania wraz z powykonawczym pomiarem powierzchni, sporządzonym przez zewnętrznego rzeczoznawcę majątkowego oraz dokumenty niezbędne do zawarcia umów z zakładem energetycznym na dostawę energii oraz zakładem telekomunikacyjnym.

Instrukcja obsługi
Dbając o komfort przyszłych użytkowników, przedstawiciel Archicomu przekazuje Klientom również instrukcję użytkowania lokalu, w której opisane są najważniejsze aspekty techniczne i użytkowe oraz wykaz podstawowych kontaktów do służb i instytucji związanych z obsługą i użytkowaniem nieruchomości.

Po odbiorze mieszkania

Prawa i obowiązki
W dniu odbioru mieszkania na Klienta przechodzą wszelkie prawa i obowiązki związane z lokalem, w tym odpowiedzialność za jego stan. Dlatego warto go od razu ubezpieczyć. Tym bardziej, że w przypadku finansowania zakupu lokalu z kredytu hipotecznego, cesja z polisy ubezpieczeniowej mieszkania od ognia, wody i zdarzeń losowych będzie dokumentem wymaganym przez bank.

Opłaty czynszowe
Od dnia protokolarnego przekazania lokalu Klient ponosi wszelkie opłaty związane z jego eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnej.

Pomiar powierzchni lokalu
Przed przystąpieniem do odbiorów lokali, niezależny, uprawniony rzeczoznawca majątkowy dokonuje pomiaru powierzchni wszystkich lokali w budynku. Obmiar zostaje dokonany zgodnie z zasadami określonymi w przedwstępnej umowie sprzedaży. Po zawarciu przyrzeczonej notarialnej umowy sprzedaży, powierzchnia określona w pomiarze powykonawczym zostanie wpisana do Księgi Wieczystej z chwilą jej założenia. Na jej podstawie wyliczone zostaną udziały w częściach wspólnych nieruchomości i od niej zależeć będzie wysokość opłaty eksploatacyjnej. W terminie 7 dni od wydania lokalu, każdy z Klientów ma możliwość zweryfikowania dokonanego pomiaru i zgłoszenia ewentualnych różnic w celu dokonania ewentualnej korekty (po dokonaniu ponownego komisyjnego pomiaru). Jeżeli Klient zdecyduje się na weryfikację pomiaru, konieczne będzie zapoznanie się z załącznikiem do umowy, określającym sposób pomiaru powierzchni, oraz dokonywanie pomiaru atestowanymi miarami gwarantującymi ich dokładność.