Usługi inżynierskie

Najwyższa jakość naszych usług została potwierdzona certyfikatem jakości ISO 9001:2008, przyznanym przez międzynarodową firmę audytorsko-certyfikującą TÜV SÜD Polska. Certyfikat ten jest efektem przyjętej polityki jakości, której jednym z głównych celów jest systematyczne podnoszenie jakości obsługi Klienta w oparciu o wytyczne normy ISO.
W oparciu o kadrę fachowców oferujemy usługi inżynierskie w zakresie technicznym.

Proponujemy :

 • pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego, inwestora zastępczego
 • wykonywanie okresowych kontroli obiektów budowlanych
 • sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali
 • projektowanie architektoniczne wnętrz mieszkalnych i komercyjnych

Jesteśmy przygotowani do obsługi partnerów sieciowych na terenie kraju.
Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty usług i rozważenie możliwości współpracy. w przypadku wskazania konkretnego tematu i zakresu współpracy chętnie zapoznamy się z jego szczegółami w bezpośredniej rozmowie.

Nadzór inwestorski

Archicom proponuje inwestorom usługi nadzoru inwestorskiego dla obiektów budowlanych o funkcjach takich jak np.: budynki jednorodzinne, wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej.
Archicom przygotowana jest do obsługi w w/w zakresie partnerów sieciowych działających na terenie kraju.

Usługi nadzoru inwestorskiego – zakres podstawowy

 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac zgodnie z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w branżach: ogólnobudowlanej, instalacji sanitarnych, elektrycznych
 • udział w czynnościach odbiorów robót wykonywanych zgodnie z umowami podpisanymi pomiędzy Inwestorem, a wykonawcami robót
 • zgłaszanie wniosków dotyczących optymalizacji kosztów
 • sprawdzanie jakości wykonanych robót, zastosowanych materiałów, instalacji, sprzętu oraz sprawdzanie ich zgodności z dokumentacją jak również zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych
 • udział w czynnościach odbioru końcowego, nadzór nad usunięciem usterek wykazanych w protokóle odbioru końcowego

Usługi nadzoru inwestorskiego – zakres poszerzony

 • reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z Dokumentacją i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie i opiniowanie wykonanych projektów branżowych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu rozwiązań projektowych wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, lub niezgodnych ze sztuką budowlaną
 • reprezentowanie Inwestora przed organami administracji publicznej w czasie kontroli wykonawstwa budynków
 • uczestniczenie w naradach koordynacyjnych realizacji budynków zwoływanych przez Inwestora
 • uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy placu budowy
 • kompletowanie atestów, ekspertyz, protokołów prób i regulacji instalacji
 • kompletowanie protokołów DTR oraz gwarancji producentów montowanych maszyn i urządzeń
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru budynków i obiektów budowlanych, a także przekazywania ich do użytkowania
 • kontrola zgodności wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo-finansowym, raportowanie budowy
 • poszukiwanie, opiniowanie nowych rozwiązań

Przeglądy okresowe

Archicom Polska proponuje właścicielom i zarządcom nieruchomości wykonanie okresowej rocznej i pięcioletniej kontroli obiektów budowlanych o funkcjach:
mieszkalnych, użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, magazynowych, produkcyjno – przemysłowych, usługowych i handlowych wielkopowierzchniowych,

Oferujemy:

 • obowiązkowe okresowe roczne przeglądy kontroli stanu technicznego budynku/obiektu
 • obowiązkowe okresowe przeglądy kontroli stanu technicznego budynku/obiektu dokonywane dwa razy do roku
 • obowiązkowe 5-letnie okresowe przeglądy kontroli stanu technicznego budynku/obiektu
  w skład których wchodzi:

  • przegląd elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu
  • przegląd instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
  • przegląd przydatności do użytkowania, estetyki terenu zewnętrznego
  • przegląd i badanie szczelności instalacji gazowych (współpraca ze specjalistą zewnętrznym)
  • przegląd przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) (współpraca z mistrzem kominiarskim)
  • przegląd i badanie skuteczności instalacji wentylacji mechanicznej (współpraca ze specjalistą zewnętrznym)
  • przegląd i Instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów (współpraca ze specjalistą zewnętrznym)

  Okresowe kontrole oraz dokumenty pokontrolne, które Państwo otrzymacie powstają z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

  Sporządzony w wyniku okresowej kontroli protokół określa:

  • stan techniczny elementów budynku objętych kontrolą
  • rozmiar zużycia lub uszkodzenia elementów
  • zakres robót remontowych i kolejności ich wykonania
  • metody i środki użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów
  • atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników
  • zakres nie wykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach poprzednich kontroli okresowych
  • serwis fotograficzny

Świadectwa charakterystyki

Archicom Polska proponuje właścicielom i zarządcom sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynków, lokali oraz części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową o funkcjach takich jak np.:

 

budynki jednorodzinne, wielorodzinne, lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych, budynki użyteczności publicznej, inne budynki wymagające, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, konieczność posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej (certyfikat energetyczny) określa wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynków takich jak:
ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja, przygotowania ciepłej wody, dla budynków użyteczności publicznej dodatkowo dla oświetlenia.

Świadectwo charakterystyki energetycznej posiada ważność przez 10 lat i może być sporządzone wyłącznie przez specjalistów do tego uprawnionych. Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej ma obowiązek zapewnić właściciel budynku.

Obowiązek sporządzenia świadectwa dotyczy:

 • budynków nowo oddawanych do użytkowania, jako obowiązkowy załącznik do zawiadomienia o zakończeniu
 • budowy, składany w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
 • budynków istniejących podlegających sprzedaży lub wynajmowi
 • budynków istniejących po przeprowadzeniu remontu, który powoduje wpływ na zmianę jego charakterystyki energetycznej
 • budynków dla których świadectwo charakterystyki energetycznej straciło ważność

Oferujemy sporządzenie świadectw zgodnie z:

 • Ustawą z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z dnia 18 października 2007 r.)
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. Nr 201, poz. 1240)
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 201, poz. 1238)

Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządzamy przy zastosowaniu oprogramowania licencjonowanego Firmy INTERsoft Arkadia- TERMO, zdobywcy Złotego Medalu na Międzynarodowych Targach Budownictwa BUDMA 2009.

Projektowanie wnętrz

Archicom Polska proponuje inwestorom usługi projektowania architektonicznego wnętrz: lokali mieszkalnych, budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej.
Zapraszamy do obejrzenia przykładowego projektu przygotowanego dla mieszkania pokazowego na łódzkim Osiedlu „Szlacheckim”

 

Usługi projektowania wnętrz mieszkalnych

 • dobór rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych
 • foto-realistyczne wizualizacje
 • dobór materiałów i wyposażenia
 • dobór oświetlenia dekoracyjnego i użytkowego
 • możliwy udział w czynnościach odbiorów robót wykonywanych zgodnie z umowami podpisanymi pomiędzy
 • Inwestorem, a wykonawcami robót
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i
 • odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych
 • udział w czynnościach odbioru końcowego, nadzór nad usunięciem usterek wykazanych w protokóle odbioru końcowego

Usługi projektowania wnętrz komercyjnych

 • dobór rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych
 • dobór technologii projektowanego wnętrza
 • foto-realistyczne wizualizacje
 • dobór materiałów i wyposażenia
 • dobór oświetlenia dekoracyjnego i użytkowego
 • możliwy udział w czynnościach odbiorów robót wykonywanych zgodnie z umowami podpisanymi pomiędzy Inwestorem, a wykonawcami robót
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych
 • udział w czynnościach odbioru końcowego, nadzór nad usunięciem usterek wykazanych w protokóle odbioru końcowego

Kontakt