Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM S.A. na dzień 21 czerwca 2016 r.

 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 21 czerwca 2016 roku. Pobierz
 2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu:Zarząd spółki pod firmą Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje niniejszym, stosownie do treści art. 402[3] §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, iż na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
  • ogólna liczba akcji w Spółce Archicom SA wynosi 23.278.131 akcji;
  • ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi 29.485.633 głosów;
  • akcje Spółki w liczbie 17.070.629 są akcjami zwykłymi na okaziciela;
  • akcje Spółki w liczbie 6.207.502 są akcjami imiennymi.
 3. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Pobierz
 4. Uchwały Zarządu spółki Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Pobierz
  • uchwała Zarządu dot. zwołania ZWZA na dzień 21.06.2016. Pobierz
 5. Uchwały Rady Nadzorczej spółki Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu
  • Uchwała dot. oceny sprawozdań finansowych. Pobierz
   • Załącznik do uchwały RN -sprawozdanie RN z oceny SF za rok 2015 Pobierz
   • Sprawozdanie finansowe jednostkowe Archicom S.A. Pobierz
   • Sprawozdanie zarządu Archicom S.A. Pobierz
   • Raport z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok Archicom SA. Pobierz
   • Raport z badania Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitalowej Archicom SA. Pobierz
   • Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Archicom S.A. Pobierz
   • Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Archicom S.A. Pobierz
  • Uchwała dot. podziału zysku za 2015. Pobierz
  • Uchwała dot. absolutorium dla Zarządu. Pobierz
  • uchwała RN w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. na temat sytuacji Spółki w 2015 roku. Pobierz
   • Załącznik do uchwały: – Ocena RN ARCHICOM S.A. na temat sytuacji Spółki w 2015 roku. Pobierz
  • uchwała RN w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z działalności w 2015 roku. Pobierz
   • Załącznik do uchwały: – Sprawozdanie RN ARCHICOM S.A. z działalności w 2015 roku. Pobierz
  • uchwała RN w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych. Pobierz
   • Załącznik do uchwały: – Ocena RN ARCHICOM S.A. dot. sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych. Pobierz
  • uchwała RN w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Archicom S.A. dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki. Pobierz
 6. Formularz pełnomocnictwa do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu planowanym na dzień 21 czerwca 2016 r. oraz oświadczenie o jego odwołaniu
  • Formularz pełnomocnictwa WZA Archicom SA. Pobierz
  • Odwołanie pełnomocnictwa do WZA Archicom SA. Pobierz
 7. Projekt Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Archicom SA. Pobierz
 8. Informacje dotyczące kandydatów na członka Rady Nadzorczej spółki Archicom S.A.