• 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022

Walne zgromadzenia

28.06.2021

Zapis audio ZWZ 24.06.2021r.

Zapis audio
24.06.2021

Uchwały podjęte przez ZWZ dnia 24 czerwca 2021r.

Uchwały podjęte przez ZWZ z dnia 24 czerwca 2021r.
25.05.2021

Uchwały Rady Nadzorczej

Uchwała RN nr 1.V.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej dla WZA z wyników oceny sprawozdań finansowych i z dzia.DOCZałącznik do uchwały RN nr 1.V.2021 Sprawozdanie RN dla WZA z oceny sprawozdań finansowych i z działalności za 2020 rokUchwała RN nr 2.V.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania RN z działalności w 2020 rokuZałącznik do uchwały RN nr 2.V.2021 Sprawozdanie RN z działalności w 2020 rUchwała RN nr 3.V.2021 w sprawie przyjęcia oceny RN na temat sytuacji Spółki w 2020 roku z uwzględnieniem systemu kont.wewZałącznik do uchwały RN nr 3.V.2021 Ocena RN nt. sytuacji Spółki w 2020 rokuUchwała RN nr 4.V.2021 w sprawie przyjęcia oceny RN dot. wypełnianiaZałącznik do uchwały RN nr 4.V.20201 Ocena wypełniania przez Archicom obowiązków informacyjnych w 2020 rUchwała RN nr 5.V.2021 w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dot. podziału zysku za 2020 rokZałącznik Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w 2020 rokuUchwały RN dotyczące rekomendacji RN w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiazków w 2020 rokuUchwała RN nr 12.V.2021 w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu dot. uchwał ZWZUchwała RN nr 13.V.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata obrotowe 2019 - 2020Załącznik do uchwały RN nr 13.V.2021 Sprawozdanie RN z wynagrodzeń za lata 2019- 2020Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i RN za lata 2019 - 2020 -sigSprawozdanie Zarządu_ Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA 2020Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Archicom SA za 2020 rokJednostkowe Sprawozdanie Finansowe Archicom SA za 2020 rokSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowegoSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowegoOświadczenie Rady Nadzorczej Archicom_SAOcena Rady Nadzorczej Archicom SA
14.04.2021

Nagranie NWZA dnia 14.04.2021

Treść nagrania NWZA 14.04.2021
14.04.2021

Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 14.04.2021

Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 14.04.2021
01.07.2020

Nagranie WZA z dnia 25.06.2020

Nagranie z WZA
29.06.2020

Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 25.06.2020

Treść uchwał
27.05.2020

Uchwały Rady Nadzorczej (Zwyczajne Walne Zgromadzenie 25.06.2020)

Uchwała RN nr 1.V.2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy 2019 Załącznik do uchwały RN nr 1.V.2020 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy 2019r., sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA oraz Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy 2019 r. Uchwała RN nr 2.V.2020 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Załącznik do uchwały RN nr 2.V.2020 Sprawozdanie RN z działalności w 2019 roku Załącznik Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu za 2019 rok Uchwała RN nr 3.V.2020 w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Archicom S.A. na temat sytuacji Spółki w 2019 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego Załącznik Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu za 2019 rok Uchwała RN nr 4.V.2020 w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Archicom S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz braku polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w 2019 roku Załącznik do uchwały RN nr 4.V.2020 Ocena Rady Nadzorczej Archicom S.A. dotyczącą sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz braku polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w 2019 roku Uchwała RN nr 5.V.2020 w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2019 Uchwały RN dotyczące rekomendacji RN w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium Uchwała RN nr 14.V.2020 w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Archicom S.A. dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 roku Ocena Rady Nadzorczej Archicom SA Sprawozdanie Zarządu z działalności Sprawozdanie-finansowe-jednostkowe-Archicom-S.A.-za-2019-rok Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-GrupyKapitałowej-Archicom-S.A.-za-2019-rok Sprawozdanie-niezależnego-biegłego-rewidenta-z-badania-rocznego-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego Sprawozdanie-niezależnego-biegłego-rewidenta-z-badania-rocznego-sprawozdania-finansowego
22.05.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 19.06.2019

1. Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA na dzień 19.06.2019 roku2. Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Archicom SA w dniu 19.06.20193. Informacja o liczbie akcji w Archicom SA i liczbie głosów z tych akcji wg stanu na dzień 22.05.20194. Formularz pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Archicom SA planowanym w dniu 19.06.2019 5. Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Archicom SA – udzielonego przez osobę fizyczną6. Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Archicom SA - udzielonego przez osobę prawną 7. Wzór oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwa.a) Uchwała Zarządu nr 1.V.2019 w sprawie wniosku Zarządu dot. podziału zysku Spółki za 2018 rok, dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendyb) Uchwała Zarządu nr 2.V.2019 w sprawie uzasadnienia żądania zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM S.A. na dzień 19.06.2019 roku oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad c) Załącznik do uchwały Zarządu nr 2.V.2019 – projekty uchwał na WZA w dniu 19.06.2019a) Uchwała RN nr 2.V.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy 2018 oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018b) Załącznik do uchwały RN nr 2.V.2019 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy 2018r., sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA oraz Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy 2018 r. oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018c) Ocena przez RN sprawozdań finansowych oraz z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2018 rokd) Uchwała RN nr 3.V.2019 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018 r.e) Załącznik do uchwały RN nr 3.V.2019 Sprawozdanie RN z działalności w 2018 rokuf) Załącznik Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu za 2018 rokg) Uchwała RN nr 4.V.2019 w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Archicom S.A. na temat sytuacji Spółki w 2018 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznegoh) Załącznik do uchwały RN nr 4.V.2019 Ocena Rady Nadzorczej Spółki na temat sytuacji Spółki w 2018 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznegoi) Uchwała RN nr 5.V.2019 w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Archicom S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz braku polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterzej) Załącznik do uchwały RN nr 5.V.2019 Ocena Rady Nadzorczej Archicom S.A. dotyczącą sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz braku polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterzek) Uchwała RN nr. 6.V.2019 w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2018, oraz o przeznaczeniu części kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy, dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy za 2018 rok l) Uchwały RN dotyczące rekomendacji RN w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutoriumm) Uchwała RN nr 14.V.2019 w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Archicom S.A. dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 roku9. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok 201810. Sprawozdanie Zarządu z działalności Archicom SA oraz Grupy Kapitałowej za rok 201811. Ocena Rady Nadzorczej Archicom SA .12. Oświadczenie Rady Nadzorczej Archicom SA13. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego14. Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe Archicom SA za rok 201815. Ocena Rady Nadzorczej Archicom SA .16. Oświadczenie Rady Nadzorczej Archicom SA17. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
30.04.2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.05.2018

Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA w dniu 30 maja 2018 rokuProjekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Archicom SA w dniu 30 maja 2018r.Informacja o liczbie akcji w Archicom SA i liczbie głosów z tych akcji wg stanu na dzień 30 kwietnia 2018r.Formularz pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Archicom SA planowanym w dniu 30 maja 2018r. Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Archicom SA - udzielonego przez osobę prawną Wzór oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwaWzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Archicom SA - udzielonego przez osobę fizycznąUchwały Rady NadzorczejOpinia Zarządu załącznik do uchwały Zarządu nr 2Załącznik do uchwały nr 6 Rady Nadzorczej sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań za 2017Sprawozdanie zarządu z działalności Archicom SA oraz Grupy Kapitałowej w 2017Sprawozdanie finansowe jednostkowe Archicom SA za rok 2017Oświadczenie Zarządu Spółki Archicom SA do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowegoSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Archicom za 2017 rokSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowegoUchwała Zarządu dotycząca WZAOcena RN dot. wypełniania przez Archicom ob.infor_.-stos.-ładu-korp. i braku polityki w zakresie dział. charytatywnejOcena RN nt sytuacji Spółki w 2017 rokuSprawodzanie Komitetu Audytu z działalności za 2017 rokSprawozdanie RN z działalności w 2017 rokuUchwały RN dot. WZA sprawozdania i oceny z dział. RN i Spółki w 2017 oraz opinia dot. uchwał na WZATreść-uchwał-podjętych-na-ZWZA-w-dniu-30-05-2018-wraz-z-wynikami-głosowaniaNagranie z przebiegu ZWZ
18.07.2017

Zapis audio NWZ Archicom S.A. 17.07.2017

Zapis audio NWZ Archicom S.A. 17.07.2017
08.06.2017

Walne zgromadzenie 17.07.2017

10.01.2017

Zapis audio NWZ Archicom S.A. 10.01.2017

Nagranie audio NWZ 10.01.2017
25.11.2016

Walne zgromadzenie 25.11

21.06.2016

Zapis audio WZA Archicom S.A. 21.06.2016

25.05.2016

Walne zgromadzenie 25.05