Informacje finansowe

Sukces naszej strategii przekłada się na stały wzrost wyników finansowych zarówno na poziomie sprzedaży jak i na zysku operacyjnego i netto. Coraz lepsze wyniki finansowe są efektem zwiększania skali działalności oraz rosnącej sprzedaży mieszkań. Rok 2015 był rekordowy pod względem sprzedanych mieszkań, co znalazło odzwierciedlenie między innymi w osiągniętym zysku netto.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

 w tys. zł o ile
nie zaznaczono inaczej
2015 2014 2013 2012
 Przychody ze sprzedaży 156 584 128 655 115 975 108 085
 Zysk brutto ze sprzedaży 48 200 43 790 30 539 36 525
 Marża brutto na sprzedaży 30,80% 34,00% 26,3% 33,8%
 Zysk operacyjny (EBIT) 43 087 43 011 24 384 24 284
 Marża EBIT 27,50% 33,40% 21,0% 22,5%
 EBITDA 44 977 44 036 25 449 25 382
 Marża EBITDA 28,70% 34,20% 21,9% 23,5%
  Zysk brutto 44 892 39 105 23 834 15 816
 Zysk netto 42 779 37 907 28 318 15 721
 Marża netto 48,90% 29,50% 24,4% 14,5%
 Aktywa razem 541 686  527 393 477 341 579 272
 Aktywa trwałe 138 848  254 859 209 487 230 391
 Aktywa obrotowe 402 838  272 534 267 854 348 881
 Zobowiązania długoterminowe 81 255  162 493 138 124 108 640
 Zobowiązania krótkoterminowe 170 063  119 852 131 119 130 645
 Kapitał własny 290 368  245 048 208 098 339 987
 Rentowność aktywów ROA 7,90%  7,20% 5,90% 2,70%
 Rentowność kapitałów własnych ROE 16,00%  15,50% 13,60% 4,60%

* Dane ROE i ROA za I pół. 2015 obliczone na podstawie zysku wykazanego w I pół. 2015. Dane nieporównywalne z danymi za lata 2012-2014 obliczonymi na podstawie całorocznego zysku.

Źródło: Archicom

Dane finansowe do pobrania